You are currently viewing ZAŠTITA USEVA U 2021.godini – ANALIZA I PREPORUKE

ZAŠTITA USEVA U 2021.godini – ANALIZA I PREPORUKE

UVEK U TOKU

ZAŠTITA USEVA U 2021.godini - ANALIZA I PREPORUKE - Gordana Forgic

ZAŠTITA USEVA U 2021.godini – ANALIZA I PREPORUKE

PRATITE NAS NA INTERNET STRANICI  www.agrolekar.rs  I BIĆETE USPEŠNI U PRIZVODNJI  U 2022.!!!

PIŠITE NAM TRAŽITE REŠENJA ZA VAŠE DILEME!!!

Kao i prethodne  godine i 2021. sa aspekta meteoroloških uslova karakterisale su je ekstremne pojave koje su imale značajan uticaj na pojavu štetnih organizama kao i mere zaštite koje su se morale sprovoditi.

PŠENICA I JEČAM – 2020-2021.

Zbog sušnog vremena tokom jeseni imali smo razvučenu setvu pšenice tako da se pšenica tokom decembra i januara nalazila u različitim fazama razvoja. Ranije setve zbog blage zime bile su robusnije i niske temperature su mogle negativno uticati na te usve.U istom periodu kasnije setve bile su u fazi 2-3 lista.

Zima 2020.-2021. je generalno bila toplija u odnosu na dugogodišnji prosek. Tokom decembra 2020. temperature tokom dana su se kretale  3-7 stepeni pa čak i do 14-15 stepeni pred kraj decembra bez temperatura u minusu i bez snežnog pokrivača tokom novrmbra i decembra. Zbog januara i februara koji su bili topli pšenica faktički nije mirovala u svom razvoju. Imali smo samo nekoliko dana golomrazice u drugoj dekadi februara, a snežnih padavina u dva navrata i to jedan period snega oko 20 januara što je bilo dobro za pšenicu.

Količina padavina tokom januara i februara je bila značajna, dok mart, april, maj i jun karakteriše manjak padavina. Slede jul i avgust sa većom količinom padavina dok je  septembar bio izrazito suv. Oktobar je biosa  značajno većom količinom padavina koja je ometala berbu kukuruza.

BOLESTI I ŠTETOČINE PŠENICE I JEČMA TOKOM JANUARA 2021.

Usled suve jeseni i blage zime evidentiran je značajan napad glodara na usevima pšenice tokome decembra i faktički njihova aktivnost nije prestajala od jeseni i tokom proleća što je zahtevalo oprez i suzbijanje.

Usled visokog nivoa infekcionog materijala prouzrokovača septorioza pojava ovog oboljenja bila je uobičajeno rano već tokom jeseni i dalje tokom januara i sve do kraja vegetacije. Pojava rđe u tom periodu je bila sporadično prisutna  na pojedinačnim biljkama.

Zdravstveno stanje ječma tokom januara je bilo drugačije i evidentira se intenzivnija pojava bolesti. Mrežasta pegavost do 30% zaraženih biljaka, sočivasta pegavost do 5%, dok rđa kao i na pšenici samo sporadično na pojedinačnim biljkama.

Golomrazica u drugoj dekadi  februara prouzrokovala je simptome izmrzavanja pšenice u vidu žućenja celih površina. Osnovno je bilo proveriti čvor bokorenja i u Banatu i na bregovima su bile veća oštećenja i evidentno je bilo značajno propadanje biljaka pšenice ( temperatura se spuštala i preko -20 stepeni ) nego u drugim regionima. Sa otopljavanjem iz čvora bokorenja  počela su da se javljaju novi zeleni listići ali pšenica je pretrpela značajan stres.

Na našem regionu došlo je do drastičnog izmrzavanja pšenice posejanih na kukuruzištima gde je bila plića setva usled neadekvatne obrade i na tim površinama pšenice čvor bokorenja bio je pri samoj površini zemlje. Prinosi pšenice na tim parcelama su desetkovani  sa velikim finansijskim gubicima. Preporuka je bila prihrana sa KAN ili AN nikako urea i sačekati sa primenom pesticida u cilju zaštite od korova i bolesti dok se pšenica ne opravi .

Tokom aprila pšenica se povratila od posledica niskih temperatura pre svega nakon prve prihrane i primene aminokiselina čija je korišćrnjr preporučeno. Zbog padavina i niskih temperatura u aprilu uslovi nisu bili povoljni za primenu fungicida a i intenzitet pojave Septoria spp. i rđe na oštećenim usevima je bio veoma slab.

Veće površine su zaštićene od bolesti u fazi zastavičara i klasanja pšenice što po mom mišljenju je u ovoj godini bilo opravdanoi sobzirom na stanje useva i intenzitet pojave bolesti tokom ranog proleća.

Generalno prinosi pšenice su drastično i naglo pali pred žetvu usled nedostatka vlage tokom juna meseca, dok je prinos ječma bio veoma dobar.

Golomrazica u drugoj dekadi februara 2021. nije se negativno odrazila na uljanu repicu i čvor bokorenja uljane repice nije bio oštećen. Jedino se zapažalo crvenilo i truljenje nekih listova biljaka uljane repice.

ZDRAVSTVENO STANJE STRNIH ŽITA OVE JESENI (2021.) I PREPORUKE

Velika količina padavina tokom oktobra 2021. pomerila je setvu pšenice za kraj oktobra i tokom novembra pa i kasnije, tako da niknuti usevi strnih žita su veoma neujednačeni u porastu od nicanja do faze tri lista kod pšenice i faza bokorenja do dva najviše tri prisutna stabaoca kod ječma.

Na mladim usevima strnih žita evidentira se prisustvo glodara i  njihovo migriranje i prelazak sa uvratina, neobređenih površina kukuruzišta… na mlade nikle useve. Posebnu pažnju obratiti na parcele koje se nalaze u blizini nepoljoprivrednih površina: livada, pašnjaka, kanala i puteva.

Ova grupa štetočina obuhvata veći broj vrsta, a najčešće sada se sreću  poljska voluharica i poljski miš.

Da bi se  brojnost štetočina držala pod kontrolom vrlo je važno redovno obilaziti njive pod usevima i pratiti njihovo prisustvo i brojnost.

VAŠI I CIKADE-  PRENOSIOCI  VIRUSA NA STRNIM ŽITIMA, JESEN 2021.

Na strnim žitima tokom novembra registrovane su vaši i cikade ali njihova brojnost je ispod praga štetnosti pa se proizvođačima preporučuje da prate prisustvo i brojnost  štetočina naročito nakon zime u rano proleće.

Cikada prenosi virus patuljavosti pšenice

Cikada prenosi virus patuljavosti pšenice - ZAŠTITA USEVA U 2021.godini

PREPORUKE ZA PROLEĆE

1.Skrećemo pažnju da pojava bolesti i štetočina se može očekivati najpre na površinama sa setvom nedeklarisanog semena, na površinama u ponovljenoj setvi kao i ranijim rokovima setve.

2.Prema mom iskustvu uspešna zaštita klasa od fusariuma može se ostvariti ukoliko se fungicidi primene  u punom klasanju i na samom  početku cvetanja (cvetanje na 5% biljaka) pogotvo ako se u tom periodu očekuju padavine.

3.Kavlitet aplikacije fungicida smatram da je generalno zapostavljen kada su bolesti u pitanju,naročito fuzarioze klasa, jer je neophodno kvalitetno okupati klas što podrazumeva korišćenje adekvatnih dizni i pri aplikaciji upotrebiti veću količinu vode.

JARI USEVI U 2021.- ŠEĆERNA REPA, SOJA, KUKURUZ, SUNCOKRET

Uslovi za setvu jarih useva su bili povoljni i oni su posejani na vreme. Hladno proleće u vreme nicanja kukuruza i soje usporilo je fazu nicanja i njihov dalji početni razvoj.

Junska suša se negativno odrazila na kasnije posejane useve koji su počeli da zaostaju u porastu, a obilne padavine polovinom jula doprinele su da se jari usevi oporave, boljem nalivanju suncokreta, oplodnji ranih hibrida kukuruza, a junska suša se najviše odrazila u negativnom smislu na soju.

ŠEĆERNA REPA

Uslovi su bili povoljni za ranu setvu šećerne repe i nicanje, ali niske temperature tokom aprila bilo je  kritično vreme za šećernu repu i došlo je do izmrzavanja i proređivanja useva š.repe a neke površine su presejane.

Cerkospora-pege na listu šećerne repe

Cerkospora-pege na listu š. repe - ZAŠTITA USEVA U 2021.godini

Vaši na šećernoj repi

Vaši na š.repi - ZAŠTITA USEVA U 2021.godini

Tople noći i velika rosa tokom juna meseca u usevima šećerne repe bili su povoljni za infekciju i pojavu pega cerkospore polovinom ovog meseca.Intenzitet pojave pega na nekim sortama i površinama bila je i do 20% zaraženih biljaka.

 Sobzirom da je jul mesec bio sa obilnim padavinama smatram da je taj mesec bio i najkritičniji kada je cerkospora u pitanju mada su prvi tretmani rađeni već u junu kada smo imali intezivnu sporulaciju i širenje konidija.

 Do polovine avgusta urađena su tri tretmana u cilju zaštite šećerne repe od cerkospore.

Na šečernoj repi tokom avgusta evidentirano je i truljenje korena šećerne repe naročito na površinama gde je šećerna repa često gajena.

Lisne sovice na šećernoj repi je trebalo suzbijati samo lokalno i to na površinama u navodnjavanju gde je dominirala sovica gama.

PREPORUKE ZA NAREDNU GODINU

Stanje sa cerkosporom potrebno je sagledati na svakoj parceli koje je različito u zavisnosti od sorte, plodoreda… Procena potrebe prvog tretmana je veoma važna koja diktira dalju dinamiku suzbijanja cerkospore.

Nekoliko napomena:

1.Izbeći tretiranja pri jakoj rosi na šećernoj repi

2.Izbeći primenu fungicida na temperaturama iznad 25 stepeni

3.Dodati okvašivač prilikom primene fungicida

4.Rane tretmane sa manjim intenzitetom pojave cerkospore treba raditi primenom kontaktnih fungicida a kasnija tretiranja bazirati na triazolima u kombinaciji sa kontaktnim preparatima.

5.OBAVEZNO UKLJUČITI KONTAKTNE FUNGICIDE (Sada su na raspolaganju iz ove grupe mankozeb, bakar hidroksid, bakar oksid )

Sobzirom da su mnoge aktivne materije iz grupe triazola zabranjene kao i jedan od značajnih kontaktnih fungicida sa a.m. hlorotalonila, ostaje nam u zadatak veoma obazriva primena dozvoljenih fungicida u zaštiti šećerne repe od cerkospore.

PRI TOME VODITI RAČUNA O POJAVI REZSTENTNOSTI NA POSTOJEĆE FUNGICIDE.

U OSTVARIVANJU OVOG CILJA NEOPHODNO JE UKLJUČITI U SETVU TOLERANTNIH SORTI ŠEĆERNE REPE UZ SMENU FUNGICIDA RAZLIČITIH MEHANIZAMA DELOVANJA UZ OBAVEZNU PRIMENU KONTAKTNIH FUNGICIDA.

 KONTAKTNE FUNGICIDE  U ZAŠTITI OD CERKOSPORE – OBAVEZNO  UKLJUČITI  U PRVA TRI TRETMANA!!

VAŽNO

Sobzirom da će se u zaštitu od cerkospore uključiti primena strobilurina verovatno u više navrata, voditi računa o vremenskom razmaku između tretmana koji u tom slučaju mora biti kraći.

Vilina kosica u šećernoj repi

Vilina kosica u šećernoj repi

Vilina kosica je i tokom 2021. Godine bila nerešiv problem u šećernoj repi pre svega kao posledica nehigjenskih mera u poljoprivrednoj proizvodnji. Njeno prisustvo u šećernoj repi smanjuje asimilacione procese u biljkama što se odražava na krajnji rezultat proizvodnje.

Na površinama na kojima je vilina kosica prisutna u jakom intenzitetu neophodno je uključiti 5-godišnji plodored za setvu šećerne repe.

Pregledom useva tokom juna u ovoj godini u polju su registrovene vaši  na klasu pšenice, površinama pod suncokretom i šećernom repom kao i drugim povrtarskim i voćarskim usevima.Suzbijanje je bilo neophodno.

SOJA

Sobzirom na sušni jun već tada je evidentirano prisustvo grinja-običnog paučinara na uvratinama naejvećeg broja površina pod ovim usevom. Njihovo prisustvo je bilo tokom cele vegetacije uključujući i septembar koji je inače bio topao i suv i kada je evidentirano njihovo prisustvo i dublje u parceli. Preporuke suzbijanja su date tokom avgusta meseca.

Grinje na soji

soja - ZAŠTITA USEVA U 2021.godini-ANALIZA I PREPORUKE

KOROVI SU VELIKI PROBLEM U SOJI-PREPORUKE ZA 2022.

Na površinama gde je zakorovljenost velika neophodno je primeniti herbicide posle setve pre nicanja a nastaviti sa suzbijanjem korova u post primeni herbicida.

Post primena zahteva posebnu pažnju i pri odlučivnju o momentu post primene, obratiti pažnju samo na porast korova sobzirom da se herbicidi primenjuju uglavnom u polovičnim dozama tako da korovi moraju biti veoma mali u porastu da bi se efikasno suzbili.

KUKURUZ

I u ovoj godini najveći problem je bilo suzbijanje divljeg sirka u kukuruzu. Zapažen je izostanak efikasnosti u suzbijanju divljeg sirka nakon primene herbicida iz grupe ALS inhibitora što nedvosmisleno ukazuje na pojavu rezistentnosti divljeg sirka na herbicide iz ove grupe. Smatram da se mora divlji sirak suzbijati kada je u manjem porastu ( do 10 sm) a ne čekati kada je 15-20 sm. Stoga se preporučuje razdvajanje primene herbicida za suzbijanje širokolisnih korova od primen herbicida za suzbijanje divljeg sirka.

I dalje najzastupljeniji su herbicidi na bazi 2,4 D za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu kao nejeftinija opcija u zaštiti kukuruza od korova.

Vremenski uslovi u 2021. su bili veoma povoljni za pojavu i razvoj štetnih insekata pre svega kukuruznog plamenca i pamukove sovice. Let leptira pamukove sovice je trajao od maja do oktobra meseca. Potreba za suzbijanjem pamukove sovice u 2021. Godini bila je od kraja jula pa do sredine septembra kada su evidentirane brojnosti jaja u nivou  praga štetnosti.

Njihovo prisustvo i potreba za suzbijanjem bila je u mnogim ratarskim i povrtarskim biljnim vrstama( merkantilni, semenski kukurz, kukuruz šećerac, paprika, paradajz, soja, boranija , suncokret, kupus…)

U ovoj godini na nekim površinma pod kukuruzom došlo je do značajnije pojave mehuraste gari na klipu biljaka. Intenzivnija pojava vezana je za vremenke uslove tj. smenjivanje sušnog i kišovitog vremena tokom juna i jula što karakteriše ovu godinu.

Neznatna povreda klipa kukuruza usled grada koji je bio u više navrata u drugom delu vegetacije sigurno je doprineo pojavi ovog oboljenja u većem intenzitetu nego prethodnih godina.

SUNCOKRET

Početkom  juna meseca na biljkama suncokrta registrovano je prisustvo vaši  uglavnom na ivičnim delovima parcela. Preporuka je bila da se suzbijanje ovih štetočina radi ukoliko su one prisutne na 20-30% biljaka na napadnutom delu parcele.

Vremenski uslovi su bili veoma povoljni (visoka relativna vlažnost i temperature) za razvoj i širenje plamenjače na suncokretu koja je registrovana na do 5% biljaka.

ULJANA REPICA

Zbog nepovoljnih uslova za setvu i nicanje uljana repica je bila veoma izložena napadu štetočina u koje se javljaju tokom jeseni. Tokom septembra pojava lisne ose je bila na svim površinama pod uljanom repicom i bilo je neophodno suzbijati.

Štetočina je više bila prisutna na ranijim rokovima setve.

Kritična vrednost kada treba vršiti suzbijanje pagusenica ove štetočine u jesen je kada se vizuelnim pregledom ustanovi u proseku više od jedne pagusenice biljci.

POVRTARSKA PROIZVODNJA

Proizvodnja rasada tekla je veoma dobro, a sobzirom na februar koji je bio veoma topao. Rasada je brzo napredovala u porastu pa je već na početku aprila bila spremna za rasađivanje. Zbog hladnoće i niskih temperatura u aprilu, iznošenje rasada i rasađivanje pomereno je za drugu polovinu aprila.

KUPUSNJAČE

Značajne štetočine na kupusu tokom 2021. godine bile su odrasle jedinke i jaja bele leptiraste vaši, buvači i larve i odrasle jedinke kupusnog moljca.

Sobzirom na veliki broj generacija kupusnog moljca štetočina je dominirala na kupusnjačama tokom cele vegetacije naročito na kupusu u jesenjoj proizvodnji gde je veliki problem pravila u fazi formiranja glavice.Tretiranja i suzbijanja su bila višekratna.

PAPRIKA

Značajne štetočine na paprici u 2021. Godini bile su pamukova sovica,kukuruzni plamenac, vaši. Suzbijanje  vaši je započeto već u maju mesecu na paprici iz direktne setve  koja je bila u fazi kotiledona  i nešto veća. Tokom juna meseca prisustvo vaši  je registrovano na većini polja paprike iz direktne setve i suzbijanje je rađeno na većem delu površina.

Pamukova sovica i kukuruzni plamenac bili su interesantni na paprici tokom jula meseca sa dominantnim prisustvom jaja i gusenica ovih štetočina tokom avgusta meseca, ali ne samo na paprici nego i na paradajzu, kukuruzu…

Bakteriozna plamenjača i viroze bile su najznačajnije bolesti na paprici u 2021. Godini i suzbijanja su rađena više puta tokom vegetacije.

Na plodovima začinske i konzumne  paprike tokom avgusta i sve do berbe imali smo značajnu pojavu bakteriozne vlažne truleži plodova paprike Erwinia  carotovora pre svega kao posledica oštećenja od gusenica kukuruznog plamenca, pamukove sovice, oštećenja od grada  ili povrede plodova prilikom berbe.

PREPORUKE ZA NAREDNU GODINU

1.Velike greške se prave u suzbijanju štetočina na kupusnjačama kada je u pitanju prepoznavanje štetočina, izbor insekticida kao i vreme primene, pa je stoga neophodna stručna pomoć proizvođačima u povrtarskoj proizvodnji. Suzbijanje često rezultira neuspehom, a ne vodi se računa o proizvodnji zdravstveno bezbednog proizvoda sa ciljem smajenja primene pesticida.

2.Takođe velika nepoznanica su i stenice koje sve više prave štete na već gotovim plodovima paradajza i paprike. Neophodna je konsultacija i edukacija o ovj  grupi štetočina.

LUK

Tokom jula meseca luk je bio u intenzivnom porastu i uslovi za infekciju plamenjačom su bili povoljni u naročito u uslovima gde se luk navodnjava. Usled visoke relativne vlažnosti vazduha ostvareni su povoljni uslovi za infekciju i razvoj plamenjače  i drugih bolesti koje se javljaju na luku –naročito pegavosti u koje spada Alternaria porri i Stemphylium botryosum koje obično idu zajedno i čiji simptomi se često mogu pomešati sa pegama plamenjače luka.

Izmešani simptomi pegavosti i plamenjače

Izmešani simptomi pegavosti i plamenjače

PRINOSI U 2021.godini

Količina padavina i njihov raspored su bili od presudnog značaja za postizanje očekivanih prinosa u 2021. Godini. Julske padavine su doprinele da većina useva manje više normalno završi vegetaciju.

Iako godina nije bila naklonjena sunokretu usled padavina tokom jula meseca ova biljna vrsta je dala zadovoljavajući prosečan prinos na našem regionu od 3,4 tone po ha (Podaci PSS Sombor) pre svega zahvaljujući rejonizaciji proizvodnje suncokreta koji je pretežno bio zastupljen na Gornjem agroekološkom području. Sa manjom količinom pdavina.

Nepovoljni uslovi i nedostatak padavina tokom avgusta u vreme nalivanja zrna soje  negativno su se odrazili na prinos soje u našem regionu koji je bio 2,7 tona po ha (podaci PSS Sombor).

Postignut prinos kukuruza je ispod proseka u odnosu na prethodne godine.

Kukuruz je u osetljivim fazama imao nepovoljne uslove od nicanja, visoke temperature u vreme oplodnje i sušan avgust u vreme nalivanja zrna, kao i nepovoljan oktobar sa značajnom količinom padavina koja je ometala berbu ovog useva.

Na lokalitetima gde su u julu izostale dovoljne količine padavina i na kasnije posejanim usevima kukuruza bilo je drastično smanjnje prinosa sa velikim finansijskim gubicima.

NE PRIMENJUJTE PESTICIDE AKO SE DVOUMITE – AGROLEKAR DAJE REŠENJA!!!

Оставите одговор