You are currently viewing ZAŠTITA JABUKE ZA BOLJE ČUVANJE

ZAŠTITA JABUKE ZA BOLJE ČUVANJE

PREPORUKA

 Još uvek je aktuelna preventivna zaštita jabuke pre berbe i skladištenja na srednje kasnim i kasnim sortama u cilju zaštite od bolesti koje se javljaju tokom čuvanja. Ovom merom  produžava se period čuvanja i prodaje kvalitetno proizvedenih  plodova što povećava  isplativost proizvodnje.

Simptomi plave trulež jabuke

Simptomi plave trulež jabuke

Simptomi gorke truleži jabuke

Simptomi gorke truleži jabuke

Simptomi smeđe truleži jabuke

Simptomi smeđe truleži jabuke

Simptomi alternarijske pegavosti lista jabuke

Simptomi alternarijske pegavosti lista jabuke

Iako je počela berba jabuke još uvek nije kasno da se plodovi zaštite od bolesti koje se javljaju tokom čuvanja ove najzastupljenije voćne vrste u našoj zemlji.

Nakon berbe jabuka se uglavnom skladišti u kontrolisanoj atmosferi ali često ni ta tehnologija čuvanja ne sprečava razvoj latentnog inokuluma patogena koji su prisutni na plodovima, ambalaži… najčešće iz grupe prouzrokovača gljivičnih bolesti, a veoma često nastalih u voćnjaku tokom vegetacije.

Najvažnija skladišna oboljenja jabuke su :

ZELENO – PLAVA PLESAN (prouzrokovači gljive iz roda Penicillium spp.- expansum),

SMEĐA TRULEŽ PLODOVA (Monilinia fructigena),

GORKA TRULEŽ PLODOVA (Colletotrichum gleosporoides),

PEGAVOST PLODOVA JABUKE-Alternaria spp.  

Zajedničko za sve skladišne patogene je da umanjuju kvalitet ploda i utiču na pojavu truleži i propadanja plodova. 

Njihova pojava je intenzivnija ukoliko je izostala stručna zaštita tokom vegetacije i ukoliko je skladištenje i čuvanje u neadekvatnim uslovima.

ZELENO PLAVA PLESAN

Prepoznaje se po omekšavanju tkiva plodova jabuke i prisustvom zeleno plavih spora gljive u vidu plesni. Kao produkti plesni nastaju toksini i takvo voće se ne može koristiti ni u procesu prerade. 

Mogućnost nastanka bolesti će se umanjiti ako se smanje ozlede i mehaničke povrede,koje nastaju prilikom nestručnog branja, nagnječenja, oštečenja od inekata, ozlede od sunca… Gljiva se zadržava na box paletama, sanducima ili gajbicama gde se stvara veliki broj spora kojima se gljiva prenosi iz sezone u sezonu.

SMEĐA TRULEŽ PLODOVA

Plodovi mogu biti zaraženi u voćnjacima od faze zametanja do faze berbe, kasnije i u skladištu. Na mestu zaraze javljaju se kružne koncentrične svetlo smeđe pege koje se brzo povećavaju i zahvataju veći deo ili čitav plod. Napadnuti plodovi bivaju potpuno prožeti micelijom gljive i usled gubitka vode smežuraju se, naboraju, ostaju pričvršćeni za grane i grančice ili padnu na zemlju, a nazivaju semumije” (mumificirani plodovi) koje obavezno treba ukloniti jer  predstavljaju izvor zaraze u narednoj sezoni proizvodnje. Sa sazrevanjem plodova povećava se osetljivost i pojava smeđe truleži i zreli plodovi mogu u samo nekoliko dana da istrule.

GORKA TRULEŽ PLODOVA

Tipični simptomi  na plodovima nastaju posle nekoliko meseci skladištenja na pokožici ploda u vidu jedne ili više svetlih do tamnomrkih okruglih i mekih pega u vidu ulegnutih lezija u okviru kojih se formira masa konidija ružičaste do narandžaste boje. Infekcija plodova ovim gljivicama dešava se još u polju na stablu u toku vegetacije uz izostanak vidljivih simptoma.

U periodu između dve sezone ova gljiva preživljava na mumificiranim plodovima i u zaraženom izumrlom drvetu i rak-ranama.

Gljiva se razvija za vreme čuvanja, kada plodovi dozru ili nakon iznošenja na tržište i izlaganju plodova visokim temperaturama.

Gljiva luči toksine koji zaraženom plodu daju gorak ukus, po čemu je bolest i dobila ime.

PEGAVOST PLODOVA JABUKE-Alternaria spp

Infekcija-alternarijska pegavost obično nastaje u  fazi precvetavanja i prvog opadanja plodova. Simptomi se ispoljavaju na lišću, u vidu sitnih ovalnih pega braon do crne boje. Sa razvojem bolesti pege se spajaju, dobijaju nepravilan oblik i dovode do  defolijacije. U toku vegetacije simptomi se ispoljavaju na plodovima u vidu pega okruglastog oblika, braon-crne boje, suve, sunđerasteRazvojem bolesti patogen se širi do semene kućice i uzrokuje prevremeno opadanje plodova.

Bolest se brže razvija i manifestuje u uslovima vlažnog vremena pri temperaturama  25–30°C. U polju se održava  kao saprofit u formi micelije i spora na listovima ili granama. Često se unosi u skladište na plodu kao latentna infekcija bez simptoma na plodovima i razvija se tokom dozrevanja. Patogen proizvodi specifičan toksin koji pospešuje intenzitet zaraze i razvoj oboljenja na osetljivim sortama.

Naročitu osetljivost prema patogenu Alternaria spp. ispoljavaju sorte jabuke iz grupe Delišesa gde procenat inficiranih plodova može biti preko 50%.

MERE KOJE MOGU UMANJITI POJAVU BOLESTI U SKLADIŠTU

1.Stručna i redovna zaštita od bolesti i štetočina tokom vegetacije

2.Smanjiti povredu plodova i oštećivanje na najmanju moguću meru

3.Pravilna berba jabuka sa što manje povrede ploda

4.Stručna manipulacija plodovima pri pakovanju,transportu i skladištenju

5.Sakupljanje i uništavanje zaraženih plodova pre svega mumificiranih, uništavanje opalog lišća…

6.Fitosanitarne mere-higijena radnika, opreme koja se koristi i ambalaže u kojoj se vrši pakovanje

OPREZNO SA PRIMENOM FUNGICIDA

Za suzbijanje prouzrokovača skladišnih bolesti primenjuju se fungicidi pred berbu sa što kraćom karencom:

-Geoxe 50WG (a.m.fludioksonil ) -Doza primene 0,4-0,45 kg po ha-karenca 3 dana

-Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil + fludioksinil –Doza primene 0,8-1 kg po ha-karenca 3 dana

Zato 50 WG (a.m. trifloksistrobin) –Doza primene 150 gr po ha-karenca 14 dana

-Luna expirience(a.m. tebukonazol +fluopiram) – Doza primene 0,075 %-karenca 14 dana

-Bellis (a.m. boskalid + piraklostrobin) -Doza primene 0,8 kg po ha-karenca 7 dana

Primenom fungicida može se značajno umanjiti gubitak propadanja plodova u skladištima i produžiti vreme skladištenja

Оставите одговор