You are currently viewing VISOKE TEMPERATURE DIKTIRAJU POJAVU ŠTETOČINA I BOLESTI!!!

VISOKE TEMPERATURE DIKTIRAJU POJAVU ŠTETOČINA I BOLESTI!!!

Povrtna zelena stenica na soji

Povrtna zelena stenica na soji

Larve kukuruzne zlatice

Larve kukuruzne zlatice

Ozonska oštećenja

Ozonska oštećenja

Zeleno uvenuće krastavca

Zeleno uvenuće krastavca

Fuzariozno uvenuće lubenice

Fuzariozno uvenuće lubenice

VISOKE TEMPERATURE DIKTIRAJU POJAVU ŠTETOČINA I BOLESTI!!!

Visoke temperature praćenje lokalnim padavinama uslovljavaju intenzivniju pojavu nekih štetočina i bolesti na terenu u proizvodnji.                      

Gajene biljke na gornjem agroekološkom rejonu su bile bez padavna tri meseca (svega palo 8 l za taj period) što je uslovilo stresno stanje useva. Ovih dana je palo 12 l kiše što će malo oporaviti useve u tom rejonu.

Ovakvi vremenski uslovi naročito visoke temeprature doprinose intenzivnijoj pojavi nekih štetočina i bolesti za koje je poznato da se javljaju tokom leta u većem intenzitetu.

Može  se očekivati intezivnija pojava insekata koji sišu i time više viroza i fitoplazmoza.

Vaši su već u dužem periodu prisutne na mnogim biljnim vrstama, naročito paprici na kojoj se evidentira i prisustvo tripsa. U ovakvim uslovima povećava se plodnot ženki tripsa, a time i veća opasnost od ovih štetočina. Za suzbijanje vaši koristiti insekticide na bazi Acetamipirida, Flonikamida… Smenjivati insekticide sa različitim mehanizmom delovanja.

Za asuzbijanje Tripsa koristiti insekticide sa aktivnom materijom Spinosada, a. m.Formetan – hidrohlorid… Smenjivati insekticide sa različitim mehanizmom delovanaja.

Zelena povrtna stenica tropskog područja  – Nezara viridula mogu se očekivati veće štete od ove stenice s obzirom na njeno prilagođavanje vremenskim uslovima sa višim temperaturama i manjkom padavaina.

Poznata je kao opasna štetočina paradajza ali može štete praviti i na paprici, soji, malini…

Mogu se očekivati veće štete od kukuruzne zlatice tokom juna meseca na površinama pod kukurzom koji je sejan u ponovljenoj setvi, monokulturi.

Grinje-iako ovoj grupi štetočina pogoduju visoke temperature i niska relativna vlažnost, veoma promenljivo vreme sa visokim temperaturama doprineli su pojavi ovih štetočina.

Pregledom površina pod sojom štetočine su evidentirane na ivičnim delovima nekih parcela i suzbijanje treba usmeriti pre svega na te delove i na taj način ne dozvoliti da se štetočine šire. Proizvođači treba da pregledaju svoje površine pod sojom i ukoliko  su grinje prisutne uz konsultaciju sa stručnim licem doneti odluku o potrebi suzbijanja. Za suzbijanje mogu se primeniti akaricidi sa a.m. Abamektin (Vertimec 018 EC…),a.m.fenopiroksimat, a.m. Spirodiklofen (Envidor::).

Ova grupa štetočina može biti aktuelna na soji i tokom avgusta meseca kada obično imamo visoke temperature.

U narednom periodu povrtarske useve i krompir treba zaštiti od bolesti tipa Crne pegavosti – prouzrokovač Alternaria spp. ( krompir, pradajz, jabuka…) kojoj pogoduju visoke temperature. Razvoj  plamenjače će biti sporiji za koju se zna da je neophodna veća količina padavina i niže temperature.

Verticiliozno uvenuće – (Zeleno uvenuće) (Verticillium spp.) – bolest visokih temperatura – Paprike, paradajza, krastavca…

Osnovni simptom bolesti jeste uvenuće biljaka, gde biljka zadržava zelenu boju i biljke imaju žbunast izgled.Na uzdužnom preseku korena i prizemnog dela stabla vidi se nekroza koja je karakteristična za ovu bolest.Do zaraze ovim patogenom može doći u svim fazama razvoja biljaka, a micelija gljive u zemljištu se može održati najčešće 2*4 godine. Gljiva prodire kroz rane, korenove dlačice, ili episdermis korena gde se sistemično razvija.

Hemijska zaštita tokom vegetacije nije efikasna i ne preporučuje se. Eventualno potapanje korena paprike, paradajza pre rasađivanja fungicidom Previcur energy.

Prouzrokovačima iz roda Fusarium spp. za razvoj i ostvarivanje infekcije pogoduje toplo vreme i temperatura vazduha od 28 stepeni, tako da se bolesti gljiva iz ovog roda takođe mogu očekivati na paradjzu, lubenici, luku, grašku…To su patogeni sprovodnih snopića i osnovni simptom jeste uvenuće zaraženih biljaka. Na paradjzu se Fuzariozno uvenuće  javlja uglavnom u plasteničkoj proizvodnji dok kod ostalih biljnih vrsta javlja se u polju, a simptomi se vide u vreme toplih i vrućih dana kod pojedinčnih biljaka ili oazno. Gljive iz ovog roda su patogeni zemljišta i dugo se održavaju u njemu.

Primena fungicida zbog slabe efikasnosti nije našla ozbiljniju primenu.

Ozonska oštećenja biljaka takođe se mogu očekivati  kod lubenica, soje, pasulja… gde se oštećenja vide samo na licu lista, a često se pripisuju bolestima.

INTENZITET POJAVE ŠTETNIH ORGANIZAMA VEZAN JE ZA POVOLJNE USLOVE PO REGIONIMA PA TAKO DA POJAVA ŠTETOČINA I BOLESTI ZA SVAKI USEV U ODREĐENOM REGIONU JE SPECIFIČAN I ZAHTEVA POSEBAN PRISTUP!!!

Оставите одговор