You are currently viewing VILINA KOSICA U LUCERKI I SUZBIJANJE

VILINA KOSICA U LUCERKI I SUZBIJANJE

 

VILINA KOSICA U LUCERKI I SUZBIJANJE

VILINA KOSICA U LUCERKI I SUZBIJANJE2

VILINA KOSICA U LUCERKI I SUZBIJANJE

Ukoliko je vilina kosica difuzno raširena u usevu lucerke problem će se veoma teško rešiti i krajna mera će biti preoravanje useva. Ova opasna parazitna cvetnica najčešće se useli na parcelu ovih useva setvom nedeklarisanog semena.

Registrovan selektivan herbicid koji ne uništava lucerku za suzbijanje viline kosice je na bazi propizamida (herbicid Kerb) koji se može primeniti nakon prvog otkosa u dozi 4 kg po ha.

Žarišta viline kosice u lucerki treba pokositi ako je lucerka viša od 20 sm i ta mesta tretirati herbicidima sa aktivnom materijom na bazi dikvat dibromid (Reglone forte ) u dozi od 5 l po ha koji deluje kontaktno i površinski će uništiti i lucerku jer se koristi i za desikaciju. Njegovo translokaciono delovanje je ograničeno tako da neće doći do potpunog uništanja korenovog sistema lucerke.(Karenca Reglone forte – 28 dana zabraniti korišćenje tretiranog useva lucerke za ishranu stoke)

Za tretiranje oaza viline kosice mogu se koristiti i herbicidi na bazi imazamoksa Pulsar, Ikarus, Soyasan…u dozi 2 l po ha.

Primena totalnih herbicida – na bazi glifosata se preporučuje u suzbijanju viline kosice na uvratinama da se ne dozvoli njeno širenje unutar parcele, a kada je u pitanju suzbijanje u lucerki Glifosat se može primeniti u dozi preparata 0,7 l po ha ( NE VEĆA DOZA OD 1 l po ha) ali ovaj način suzbijanja dovodi do slabljena lucerišta jer je poznato translokaciono delovanje glifosata pa dolazi do redukovanja biljaka lucerke.

Vilinu kosicu nikako ne iznositi sa parcele jer će se samo tako raširiti na njoj.

Ne sme se dozvoliti da vilina kosica zarazi usev lucerke jer njeno prisustvo po celoj površini dovodi sigurno do razoravanja lucerišta.

PREVENTIVNE MERE NAJVAŽNIJE!!!

1.Upotrba nezaraženog – deklarisanog semena

2.Setva na nezaraženom zemljištu

3.Neunošenje stajnjaka na površine gde se planira setva lucerke

5.Redovno suzbijanje korova

6.Detaljno čišćenje mašina pred svaku operaciju

7.Redovna kontrola useva i suzbijanje oaza viline kosice

8.Suzbijanje viline kosice na uvratinama

Оставите одговор