You are currently viewing DIVLJI SIRAK U KUKURUZU – SUZBIJANJE

DIVLJI SIRAK U KUKURUZU – SUZBIJANJE

DIVLJI SIRAK U KUKURUZU-SUZBIJANJE

divlji sirak u kukuruzu

Divlji sirak u kukuruzu – suzbijanje

Pregledom njiva pod kukuruzom zapaža se prisustvo velikog broja širokolisnih korova kao i jednogodišnjih uskolisnih korova (mali muhar, veliki mumar, sirak iz semena), dok rizomski divlji sirak još uvek nije u velikoj brojnosti prisutan. Tome su doprineli hladno vreme i niža temoeratura zemljišta tokom aprila meseca. Poznato je da rizomski divlji sirak niče kada je tempratura zemljišta blizu20 stepeni. Otopljavanjeme poslednjih nedelju dana uslovilo je nicanje useva ali i korova pre svega širokolisnih, jednogodišnjih uskolisnih  i u malom procentu rizomskog divljeg sirka.

Sobzirom da je kukuruz usev koji zahteva da je čist od  korova od samog nicanja do kraja vegetacije preporuka je da se sada pristupi suzbijanju niklih korova a da se suzbijanje divljeg sirka posmatra kao poseban tretman iako većina proizvođača teži da u jednom prohodu suzbije sve korove.

 Ukoliko na njivama ima jenogodišnjih uskolisnih korova i prisustvo rizomskog divljeg sirka  preporučuje se primena kombinacije herbicida za suzbijanje širokolisnih korova i pola doze herbicida za suzbijanje uskolisnih korova pozicioniranih za suzbijanje rizomskog divljeg sirka. Drugu polovinu  doze primeniti kasnije za 8-10 dana kada je brojnost  novoniknutog divljeg sirka  veća ili je došlo do retrovegetacije ranije suzbijanog rizomskiog divljeg sirka.

PRIMENA HERBICIDA – DIVLJI SIRAK U KUKURUZU

Primena herbicida za suzbijanje rizomskog divljeg sirka može biti jednokratna  i dvokratna (split aplikacija). SPLIT aplikacija podrazumeva primenu herbicida za suzbijanje divljeg sirka u dva navrata u podeljenim dozama jednog čija visina polovične doze zavisi od uzrasta divljeg sirka.

Optimum primene herbicida za suzbijanje divljeg sirka je fenofaza kukuruza 5-6 listova uz pretpostavku da je najveća populacije rizomskog divljeg sirka nikla. Poslednjih godina on se suzbija u dva nvrata i to tokom maja i tokom juna ali ne polovičnim dozama, često i istom aktivnom materijom što povećava mogućnost pojave rezistentnosti divljeg sirka na ove herbicide.

Poznata je pojava sve većeg broja rezistentnih jedinki divljeg sirka na ALS HERBICIDE GDE SPADA aktivna materija NIKOSULFURON kao najdominantnija u kukuruzu.

 NA NAŠEM PODRUČJU POTVRĐENA REZISTENTNOST  NA NIKOSULFURON :

-U ATARU STANIŠIĆA

-U ATARU SONTE …

(atar bajmoka, Južni Banat…)

BEZBEDNA PRIMENA HERBICIDA ZA SUZBIJANJE DIVLJEG SIRKA U KUKURUZU:

1.Poštovanje doze primene i faze razvoja kukuruza

2.Nikako ne povećavati doze herbicida sa nadom da će se divlji sirak bolje suzbiti

3.Na vreme početi suzbijanje divljeg sirka kada je u manjem porastu 15 sm

4.Primena u popodnevnim satima povećava efikasnost za 20-30%, a ostvaruje se i bolja selektivnost u odnosu na kukuruz. Smanjivanjem temperatura u popodnevnim satima  imamo bolje usvajanje herbicida od strane korova kao i manje usvajanje od strane kukuruza.

5.Split aplikacija ovih herbicida dobija na značaju  naročito poslednjih godina kada su proleća hladna i imamo razvučeno nicanje divljeg sirka.

KOJE HERBICIDE PRIMENITI

Na tržištu ima veliki broj  herbicida pozicioniranih za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma sa različitim nazivima ali svi su bazirani na samo tri aktivne materije nikosulfuron, foramsulfuron, rimsulfuron i svi su istog mehanizma delovanja.

Tako najdominantniji su oni koji se koriste u kukuruzu  sa aktivnom materijom nikosulfuron preko 15 herbicida sa različitim nazivima -Motivel, Motivel OD, Talisman, Nikon, Gat Motion, Innovate, Nikar, Novovel, Siran…) ili foramsulfurona (Equip). 

Za suzbijanje divljeg sirka u kasnijoj fazi razvoja kukuruza  treba birati herbicide koji imaju protektant i ne mogu negativno delovati na sam usev kukuruza.

Za suzbijanje rizomskog divljeg sirka i širokolisnih korova u split aplikaciji dobar izbor je herbicida  Monsoon activ (aktivne materije foramsulfuron + tienkarbazonmetil + protektant) koji deluje  na divlji sirak i širokolisne korove  koji su nikli, a ima delovanje i na korove koji će nići. Doza preparata 1,8 l po ha može se pimenjivati kada je kukuruz 2-8 listova ili u split aplikaciji sada u dozi 0,9 l po ha i kasnije do 8-og lista kukuruza sa drugom dozom od 0,9 l po ha prateći novo nicanje divljeg sirka i drugih korova. Herbicid sadrži protektant koji obezbeđuje sigurnost njegove primene u odnosu na kukuruz iako je on u poodmakloj fazi. Isto važi i za herbicid Laudis i Equip koji se mogu bezbedno primenjivati u kasnijim fazama razvoja kukuruza i poznati su našim proizvođačima.

Milagro Plus (aktivne materije dikamba + nikosulfuron) omogućava da primenom  suzbijemo i uskolisne i širokolisne korove u usevu kukuruza. Dikamba je poznat herbicid translokacionog delovanja, koji suzbija širok spektar širokolisnih korova (palamida, poponac…) 

Primenjuje se jednokratno u dozi 0,8-1,2 l po ha ( od 2-8 listova kukuruza) ili dvokratno: 0,6 + 0,6 l/ha ili 0,8 l/ha + 0,4 l/ha Prvo tretiranje se obavlja kada je kukuruz u fazi 2-8 listova, a drugo 5-10 dana nakon prvog.

Elumis 105OD-uljna disperzija (aktivne materije mezotrion + nikosulfuron) primenjuje se u dozi 1,5-2 l po ha do 8-og lista kukuruza.

Postoje i druge gotove kombinacije herbicida namenjenih za suzbijanje divljeg sirka i širokolisnih korova u kukuruzu:

Trojna kombinacija herbicid Arigo (mezotrion +nikosulfuron +rimsulfuron), primenjuje se u količini: 330 g/ha + 0,1% okvašivača Trend® 90 ), herbicid Principal plus (rimsulfuron  + nikosulfuron  + dikamba) primenjuje se u dozi 440 gr po ha  + 0,1% okvašivača Trend® 90…

Važno je napomenuti da herbicidi za suzbijanje divljeg sirka koji se primenuju uz dodatak okvašivača mogu biti fitotoksični ukoliko je njihova primena nakon 7-og  lista kukuruza.

VAŽNO!

Primena herbicida različitih naziva ne znači primenu herbicida različitih mehanizma delovanja!!!

-Primena preparata sa različitim aktivnim materijama ne znači uvek i primenu preparata sa različitim mehanizmom delovanja i ne smanjuje rizik od rezistentnosti!!!

Оставите одговор