You are currently viewing SUŠA I ZAŠTITA BILJA

SUŠA I ZAŠTITA BILJA

SUŠA I ZAŠTITA BILJA 1

SUŠA I ZAŠTITA BILJA 2

SUŠA I ZAŠTITA BILJA

Dugotrajna suša sa manjkom padavina utiču na ponašanje biljaka, ponašanje štetnih organizama kao i ponašanje primenjenih pesticida. Verovatno da ovakvi vremenski uslovi imaju povezanost sa klimatskim promenama o kojima se već dugo priča.

Gajene biljke se sada nalaze u izmenjenim klimatskim uslovima, pod stresom i podložnije su napadu štetnih organizama pre svega bolesti, tako da možemo očekivati povećanu osetljivost biljaka prema patogenima na koje do sada nisu bile osetljive. Takođe može se očekivati intenzivnija pojava nekih štetočina čija brojnost ranijih godina je bila zanemarljiva i sporadična. U ovakvim uslovima dolazi do diferenciranja pojave korova i to toploljubivih, onih sa dubokim korenovim sistemom čije suzbijanje je bazirano na post primeni herbicida.

UTICAJ SUŠE OGLEDA SE U:

1.PROMENI U POJAVI ŠTETOČINA, BOLESTI I KOROVA (vrsta, intenzitet)

2.PROMENE U PONAŠANJU ŠTETNIH ORGANIZAMA

3.PROMENE U PRISTUPU SUZBIJANJA ŠTETNIH ORGANIZAMA

4.PROMENE U EFIKASNOSTI KONTROLE KOROVA, BOLESTI I ŠTETOČINA

SUŠA I ZAŠTITA BILJA

1. U narednom periodu možemo očekivati intenzivniju pojavu bolesti tipa crne pegavosti prouzrokovač Alternaria spp. (krompir, pradajz, jabuka…), a manju pojavu plamenjače za koju se zna da je neophodna veća količina padavina i niže temperature.

2. Naučno je dokazano da biljka domaćin, kao što je pšenica, mnogo je osetljivija prema rđama sa povećanjem temperature i koja se javlja na oslabljenim biljkama usled stresa. U narednom periodu možemo njenu intenzivniju pojavu i širenje očekivati u prvoj polovini maja.

SUŠA I ZAŠTITA BILJA

 

SUŠA I ZAŠTITA BILJA - rđa1

3. Povećanje temperature i suša utiču na raniju pojavu bolesti, pa će biti potreban veći broj tretiranja.

4. Očekuje se intezivnija pojava insekata koji sišu i time više viroza i fitoplazmoza.

Virus na plodovima paprike

Virus na plodovima paprike

5. Očekuje se značajnija pojava tripsa i povećavanje plodnosti ženki, a time i veća opasnost od ovih štetočina.

Oštećenja ploda paprike od tripsa

trips susa i zastita bilja

Izgled Tripsa

trips susa i zastita bilja2

6. Stenica tropskog područja koja se ove godine javila već u rasadničkoj proizvodnji paradajza – Nezera viridula i produžila svoje aktivnosti sada u plasteničkoj proizvodnji, mogu se očekivati veće štete od ove stenice sobzirom na njeno prilagođavanje vremenskim uslovima sa višim temperaturama i manjkom padavaina.. A još jedan problem jeste njeno otežano suzbijanje sobzirom da brzo razvija rezistenciju na mnoge insekticide. Njena pojava može biti značajna i na drugim biljnim vrstama (paprika, soja..)

SUŠA I ZAŠTITA BILJA

susa i zastita bilja stenice

susa i zastita bilja larve

susa i zastita

7.Mogu se očekivati veće štete od kukuruzne zlatice tokom maja-juna meseca.

Larve kukuruzne zlatice

Larve kukuruzne zlatice

8. Pojava nekih štetočina na strnim žitima tokom vegetacije usled klimatskih uslova je u porastu poslednjih godina i zahteva tretmane insekticidima (žitni pivci, pšenični trips..) čija povećana brojnost se može očekivati i u ovoj godini.

Žitni pivci

zitni pivci

Beli klasovi kao posledica uboda stenica

Beli klasovi kao posledica uboda stenica

9.Kao i poslednjih nekoliko godina i u ovoj godini biće dominantno prisustvo uskolisnih termofilnih vrsta i krupnosemenih širokolisnih korova u okopavinama. Korovi tolerantni na sušu, kao što su rizomski i višegodišnji korovi Sorghum halepense, Cirsium arvense i Convolvulus arvensis kao i ambrozija koja je kao jednogodišnja korovska vrsta najdominantnija na našim njivama.

ambrozija

10.Ozonsko oštećenje biljaka takođe se može očekivati kod lubenica, soje, pasulja… gde se oštećenja vide samo na licu lista, a često se pripisuje bolestima.

Simptomi oštećenja lubenice ozonom

Simptomi oštećenja lubenice ozonom

Оставите одговор