You are currently viewing AKTUELNE ŠTETOČINE NA ULJANOJ REPICI

AKTUELNE ŠTETOČINE NA ULJANOJ REPICI

AKTUELNE ŠTETOČINE NA ULJANOJ REPICI

Obilaziti parcele

Sobzirom je uljana repica u nicanju, a rano posejana i u navodnjavanju nalazi se u fazi kotiledona i veća, važno je obratiti pažnju na štetočine koje su sada prisutne na ovom usevu. Stoga je neophodno često obilaziti parcele naročito u ovim fazama razvoja i sagledati stanje prisustva štetočina na celoj parceli.

Najznačajnija štetočina za uljanu repicu u ovom periodu koja je prisutna na niknutom usevu jeste Repičina lisna osa (Athalia rosae). Ona u pojedinim godinama za kratko vreme pojede list i izazove golobrstNa uljanoj repici koja je nikla sada se mogu naći odrasli insekti, jaja kao i pagusenice ove štetočine koje i prave štete.

U našim uslovima ova štetočina ima 2-3 generacije i prezimljava kao pagusenica u zemljištu. Za jesenji period značajna je druga letnja generacija koja je najbrojnija i koja leti od sredine avgusta do kraja septembra.

Vršiti suzbijanje

Kritična vrednost kada treba vršiti suzbijanje ove štetočine u jesen je kada se vizuelnim pregledom ustanovi u proseku više od jedne pagusenice na dve biljke uljane repice. Ukoliko je usev manji u porastu sa suzbijanjem krenuti ranije. Suzbijanje se izvodi dok su pagusenice manje od 10 mm i dok ne pričine štete.

Druge značajne štetočine u uljanoj repici u fazi nicanja i kasnije jesu buvači (Phyllotreta spp.)

Nakon letnjeg sna (diapauze) odrasle jedinke buvača naseljavaju uljanu repicu i na mladim biljčicama prave oštećenja u vidu jamičastih otvora na kotiledonima i listovima uljane repice i usporavaju rast biljaka i na taj način povećavaju osetljivost na izmrzavanje. Štete od larvi buvača mogu biti vrlo značajne tokom marta, mogu se primetiti biljke koje su zakržljale u razvoju i rasecanjem takvih biljaka naćićemo larvice ove štetočine.

Kada se vizuelnim pregledom ustanovi u proseku više od dva imaga ove štetočine po metru kvadratnom u jesen treba otpočeti sa suzbijanjem.

Za suzbijanje obe štetočine preporučuju se insekticidi iz grupe piretroida Karate Zeon, Decis 2,5 EC, Fastac, Grom, insekticidi na bazi bifentrina kao i insekticidi sa aktivnom materijom hlorpirifos koji imaju produženo delovanje na ove štetočine.

Često vremenski uslovi u jesen onemogućavaju pravovremeno suzbijanje, a sobzirom da smo oslonjeni samo na folijarne tretmane to je još jedan dodatni problem u kontroli štetočina u uljanoj repici. Stoga je neophodno često obilaziti parcele naročito u kritičnim fazama razvoja (nicanje koje je često neujednačenoi rani porast useva).

 

Оставите одговор