You are currently viewing SALATA U PLASTENIČKOJ PROIZVODNJI – USLOVI POVOLJNI ZA BOLESTI!!!

SALATA U PLASTENIČKOJ PROIZVODNJI – USLOVI POVOLJNI ZA BOLESTI!!!

Proređen usev salate usled bolesti

SALATA U PLASTENIČKOJ PROIZVODNJI - USLOVI POVOLJNI ZA BOLESTI!!!

SALATA U PLASTENIČKOJ PROIZVODNJI – USLOVI POVOLJNI ZA BOLESTI!!!

U većini plastenika u toku je proizvodnja salate za zimsku potrošnju. Povoljni  uslovi u plasteničkoj proizvodnji doprinose  češćoj pojavi bolesti počev od  proizvodnje rasada pa do kraja proizvodnog ciklusa. Salata je  jako osetljiva na infekciju fitopatogenim gljivama koje prouzrokuju značajne bolesti: plamenjača salate, siva i bela trulež salate, a neretko imamo i pojavu bakterijskih oboljenja.

Plamenjača salate (Bremia lactucae)

Ovo oboljenje je često limitirajući faktor u plasteničkoj proizvodnji salate.

Povoljni uslovi za plamenjaču salate jesu niže tempertature u plasteniku i vlažni listovi salate kao posledica zalivanja.

 Na listovima se javljaju krupne uglaste pege oivičene lisnim nervima u početku hlorotične ,a sa donje strane lista pri višoj vlažnosti vazduha javlja se sporulacija gljive  koja se uočava kao beličasta prevlaka. Plamenjaču salate  prouzrokuje pseudogljiva Bremia lactucae poznata po tome što vrlo lako stvara nove,virulentnije patotipove što otežava suzbijanje.

Siva trulež (Botrytis cinerea)

Siva trulež na salati se javlja u svim fazama razvoja u plasteničkoj proizvodnji. Ono što ukazuje da se radi o ovoj bolesti jeste pojava sive micelije na listovima starijih biljaka. Bolest se brzo širi u poodmakloj fazi razvoja salate, usled dodirivanja biljaka u gušćem sklopu proizvodnje, a i sa razvojem biljaka smanjije se prostorni razmak između njih.

Razvoju ove gljive pogoduje visoka vlažnost vazduha.

Štete su izraženije u uslovima  bez dovoljno svetla i kao posledica preteranog đubrenja sa azotom.

Infekcija često počinje na mestu oštećenja lista od insekata ili drugih faktora.

Bela trulež  (Sclerotinia sclerotiorum i Sclerotinia minor )

Navedene  fitopatogene gljive izazivaju ovo opasno oboljenje koje može da uništi usev salate.

Prva se javlja na mnogim biljnim vrstama, a druga se javlja samo na salati, radiču, karfiolu, paprici, bosiljku, mahunarkama.

Oboljenje se najčešće javlja u uslovim nepoštovanja plodoreda kada imamo povećanu vlažnost vazduha i zemljišta i pri nižim temperaturama, što je često u plasteničkoj jesenje-zimskoj proizvodnji.

Simptomi počinju uvenućem listova koji su bliže zemlji i postepeno biva zahvaćena cela glavica koja propada i ima karakterističan miris na trulež.

Glavice se lako odvajaju od korena.

Pri dnu biljke oko korenovog vrata formira se beličasta micelija, a formiraju se i sklerocije koje potvrđuju da se radi o ovom oboljenju.

Vlažnu trulež salate  (Pseudomonas viridiflava)

Vlažna trulež salate može biti značajna u proizvodnji u zatvorenom prostoru u uslovima povećane vlažnosti i nižim temperaturama. Bakterija se lako prenosi i širi  kada su biljke u gušćem sklopu.

Duže vlaženje lista kao i povrede od insekata dovode do većih infekcija i širih zaraza.

Bakterija inficira mnoge biljne vrste pored salate i pasulj, grašak, paradajz, bundevu, cveće (hortenzija, hrizantema).

Početni simptomi bolesti uočavaju se na ivicama spoljašnjih listova salate u vidu nekrotičnih pega koje se spajaju, a tkivo u okviru njih se razmekšava i truli. Bakterija se postepeno širi ka unutrašnjosti glavice i na kraju cela glavica se pretvara u vlažnu trulež i  u takvom stanju  je neupotrebljiva za ishranu.

ZAŠTITA SALATE OD BOLESTI

Zaštitu salate od bolesti  bazirati na preventivnim merama od kojih su najznačajnije:

 -plodored,

– dezinfekcija zemljišta i plastenika,

-setva deklarisanog semena za proizvodnju rasada,

-regulisanje  temperature i vlažnosti vazduha u zaštićenom prostoru redovnim provetravanjem plastenika, umerenim zalivanjem,        

 -prihrana sa manjom količinom azota,

-optimalan sklop prilikom sadnje

-setva tolerantnih sorti

-uklanjanje obolelih biljaka iz plastenika.

HEMIJSKE MERE ZAŠTITE

Hemijska zaštita salate od bolesti je specifična i otežana, jer se salata koristi za ishranu u svežem stanju i zbog kratke vegetacije salate, zaštita se mora bazirati na fungicidima sa kratkom karencom i blagovremenom primenom.

Plamenjača salate

Ovo oboljenje se može izbeći  gajenjem tolerantnih sorti salate.

Siva trulež salate

Za suzbijanje sive truleži na salati registrovan je fungicid SWITCH 62,5 WG karenca za salatu 7 dana, boksalid + piraklostrobin- karenca za salatu 14 dana!!!

Primena fungicida treba da bude blagovremena , što znači pratiti uslove u plasteniku i porast biljaka, jer odraslije biljke smanjuju prostor između njih i mikroklimatski uslovi za infekciju su povoljniji što upozorava da treba uraditi tretman fungicidima.

Оставите одговор