You are currently viewing 2023.- SPECIFIČNA GODINA, SPECIFIČNA ZAŠTITA!!!

2023.- SPECIFIČNA GODINA, SPECIFIČNA ZAŠTITA!!!

2023.- SPECIFIČNA GODINA, SPECIFIČNA ZAŠTITA!!!

SPECIFIČNA GODINA, SPECIFIČNA ZAŠTITA - agrolekar

Olujna nepogoda jun  2023. – suncokret

Olujna nepogoda 24.06.2023.

Olujna nepogoda  24.06.2023.

Maj, 2023.

Maj, 2023.

Početak jula 2023.

Početak jula 2023.

April 2023., virusi na ječmu

April 2023., virusi na ječmu – posledica infekcije tokom jeseni

Pšenica - 05.05. primenjen fungicid u martu

Pšenica primenjen fungicid u martu

Pšenica – 05.05. primenjen fungicid u martu

Bez fungicida u martu-pšenica se žuti

Bez fungicida u martu-pšenica se žuti od jake zaraze rđom!!!

2023.- SPECIFIČNA GODINA, SPECIFIČNA ZAŠTITA!!!

2023. godina će ostati upamćena po nepogodama i ogromnim količinama padavina u kraćim vremenskim intervalima, čiji intenzitet se razlikovao po regionima, a takvi su bili i prinosi i kvalitet kod osnovnih ratarskih kultura.

Najmanje oscilacije u prinosu bile su kod ječma i suncokreta, ali prinosi su podbacili kako kod sunokreta tako i kod pšenice na mnogim površinama. Kukuruz nije toliko podbacio u prinosu kod ranih hibrida, izuzev na površinama gde je ležala voda.

Na prinose kukuruza i soje suša letnjih meseci je imala veliki negativan uticaj jer su temperature tokom jula i avgusta bile i preko 38 stepeni. Velike štete su bile na lucerištima gde je 50% prvog otkosa propalo usled padavina tokom marta.

April je bio  izuzetno hladan sa dosta padavina usled čega je setva prolećnih useva  kasnila izuzev šećerne repe. Setva je bila razvučena i nije završena u optimalnom roku.

Leto je bilo veoma toplo i praćeno vremenskim nepogodama i olujnim vetrovima koje su na mnogim njivama i voćnjacima prouzrokovali značajne štete.

PŠENICA I JEČAM

Pšenica je tokom jeseni 2022. zbog dobre cene posejana više za oko 16%, a sa nedeklarisanim semenom procenjuje se da je bilo posjano više od 60% površina, što je sigurno uticalo i na ranu pojavu bolesti tokom jeseni i dalje širenje tokom proleća.

Oktobar 2022. je bio izrazito suv i čekala se kiša, nakon koje se kasnilo sa setvom jer se nije moglo ući u njive.

Takođe setvu pšenice 2022. karakterisala  je i nedovoljna upotreba mineralnih đubriva.

ZDRAVSTVENO STANJE PŠENICE TOKOM JESENI 2022.

1.Cikade i biljne vaši su bile prisutne na skoro svim površinama, ali u različitom intenzitetu.Značajne površine su tretirane insekticidima.Ove grupe štetočina su bile aktuelne i tokom proleća.

2.Zbog rane pojave Septoria tritici proizvođači su radili fungicidne tretmane i tokom jeseni, što nije bilo opravdano jer pojava ovog patogena u jesen ne nanosi štetu usevima. Simptomi i zaraza obično nastaje na prvim donjim listovima koji se uglavnom osuše i nema širenja bolesti .Za Septoria trititci se zna da na temperaturi ispod 7 stepeni ne dolazi do klijanja piknospora kojima se gljiva širi.

Veću opasnost je predstavljalo posejano nedeklarisano seme jer  se ova pegavost prenosi semenom.

3.Rđa je evidentirana u jesen na travama.

Tokom marta meseca 2023. pšenica iz ranijih rokova setve bila je u dobroj kondiciji sa gustim sklopom u kom su ostvareni povoljni mikroklimatski uslovi za razvoj i širenje bolesti lista.

Evidentirane su Septoria tritici, pepelnica i rđa u značajnom intenzitetu.

Uslovi za infekciju i razvoj bolesti n pšenici bili su povoljni od nicanja pšenice tokom jeseni i zime, a  potreba za prvim tretmanom fungicidima  bila je tokom marta.

Dominirala je šarolik sortiment pšenice sa aspekta osetljivosti na bolesti pre svega na rđu.

Tokom proleća pšenicu i ječam je karakterisalo i prisustvo viroza kao posledica cikada tokom jeseni, kao i jak napad vašiju iako je značajan broj proizvođača primenio insekticide tokom jeseni.

AGROLEKAR JE TOKOM MARTA  DAO PREPORUKU ZAŠTITE OD RĐE UZIMAJUĆI U OBZIR STANJE NA TERENU I OSETLJIVOST SORTIMENTA NA BOLESTI!!!

Maj i jun (do polovine juna) karakterišu svakodnevne padavine što je uslovilo veoma povoljne uslove za razvoj i širenje bolesti na svim kulturama pa i pšenici.

Početkom maja, intenzitet pojave bolesti na listovima biljaka pšenice se kretao od 10% zaraženih biljaka do preko 30%. U tom periodu evidentirane su pepelnica, rđe kao i siva pegavosti lista pšenice, dok na ječmu dominirale su razne  pegavosti koje prouzrokuju gljive Pyrenophora teres, Rhynchosporium secalis, Ramiularia colo –cygni.

Proizvođači pšenice koji nisu radili prvi rani tretman tokom marta rđa je početkom maja bila u takvom intenzitetu da se nije više mogla zaustaviti primenom fungicida što je sigurno na nekim površinama uticalo na prinos.Rđa je probila i na površinama sa ranom primenom fungicida ali u slabijem intenzitetu. Na intenzite  pojave rđe tokom maja pored izostanka primene fungicida u martu, značajan uticaj imala je osetljivost sorte.

Svakodnevne padavine tokom maja i juna –sve do 17. juna bile su problem proizvođačima za primenu fungicida u zaštiti pšenice u fazi klasanja-cvetanja usled čega se kasnilo sa suzbijanjem bolesti, što je rezultiralo pojavom Fusarium spp na klasu pšenice u velikom procentu pred kraj vegetacije, a što se negativno odrazilo i na prinose pšenice. 

Usled padavina tokom maja- juna desilo se masovno poleganje pšenice.

ŠEĆERNA REPA

Šećerna repa je tokom cele vegetacije bila u dobroj kondiciji što su pokazali i postignuti prinosi.

 S obzirom na veoma povoljne uslove za infekciju cerkosporom  prve pege cerkospore  su evidentirane tokom juna i to na osetljivim sortama dok na  tolerantnim sortama šećerne repe pege cerkospore nisu nađene.

Ono što je bilo dominantnije na šećernoj repi tokom juna jesu pege bakterioza koje se svake godine javljaju kao prethodnica cerkospori, čemu su doprineli uslovi koji su bili tokom maja meseca (kišovito i hladno vreme).

Prvi tretman šećerne repe urađen je tokom juna uglavnom fungicidima na bazi bakra.

Kasniji tretmani su uglavnom rađeni sa razmakom od 10- ak dana tako da je u ovoj godini bilo 4-5 tretmana u zaštiti šećerne repe od cerkospore.Već nekoliko godina zapaža se da izostaje primena fungicida bazirana na stručnom sagledavanju stanja na svakoj parceli, a proizvođači se više vežu za vremenski razmak između tretmana.

Naročito povoljni uslovi za širenje cerkospore bili su tokom jula meseca sobzirom na bujnu lisnu masu š. repe i vremenske uslove tokom jula (visoke temperature i intenzivna sporulacija gljive).Razvoj i širenje cerkospore nastavio se i tokom avgusta usled padavina koje su bile tokom ovog meseca.

Prinosi i digestija u 2023. godini su veoma dobri i još jednom se pokazalo da je ova biljna vrsta najprofitabilnija i u ovoj godini.

SUZBIJANJE KOROVA

Korova je bilo tokom cele vegetacije iako su herbicidi u  značajnim količinama primenjeni, iz razloga što su korovi stalno nicali zbog povoljnih uslova i čestih padavina.

Pre em primena herbicida tokom proleća došla je do izražaja i pokazala da je ta primena herbicida opravdana.

Primena herbicida za suzbijanje divljeg sirka nije dala rezultate zbog hladnog vremena i niskih temperatura tokom maja meseca kada je bila post primena herbicida.

Poslednjih godina sve više se suzbijanje divljeg sirka u kukuruzu radi u kasnijim fazama njegovog razvoja zbog neuspešnog suzbijanja u ranim trtmanima.

Pored nepovoljnh vremenskih uslova tokom maja koje umanjuje efikasnost suzbijanja divljeg sirka, poznata je i pojava sve većeg broja rezistentnih jedinki divljeg sirka na ALS HERBICIDE GDE SPADA aktivna materija NIKOSULFURON koja je najdominantnija u kukuruzu.

VOĆARSTVO

Niske temperature tokom februara 2023. nisu uticale na redukciju virusa, bakterija i gljiva.

Većina štetočina u voćnjacima prezimljava u kokonima ispod kore, tako da su one  opstale i pored niskih temperatura, uključujući i kruškinu buvu…Hladno vreme i niske temperature su negativno  delovale na Drosophila suzuki koja je osetljiva već na temperaturama minus dva, minus tri stepena.

Tokom maja česte kiše , vlažno vreme uticali su na povoljne uslove za razvoj gljivičnih i bakterioznih oboljenja: krastavost na jabukama i kruškama, plamenjača vinove loze

Tokom 2023. godine broj tretmana u voćarskoj proizvodnji je bio povećan.

Povoljni uslovi uticali su na intenzivniju pojavu bakterioza među kojima je bila značajna pojava Erwinia amylovora kod jabučastih voćnih vrsta

POVRĆE

Padavine tokom aprila i maja meseca uslovile su pojavu plamenjače krompira, paradajza i luka u veoma jakom intenzitetu.

Na paprici su dominirale  bakterioze periodu od početka juna do kraja vegetacije što je zahtevalo češću primenu fungicida.

Vaši su bile najdominantnije štetočune tokom cele vegetacije u 2023. Godini u povrtarskoj ali voćarskoj proizvodnji tako da je primena insekticida od početka vegetacije bila usmerena i na suzbijanje ovih štetočina.

Visoke temperature tokom jula meseca uzrokovale su pojavu grinja na soji kao i prisustvo tripsa na paprici, luku…

BELA KUPUSNA MUŠICA, BUVAČI, MOLJAC KUPUSA  su štetočine koje su u značajnom intenzitetu bile prisutne na kupusnjačama. Navedenim štetočinama  pogodovale su  visoke temperature i one su na ovim biljnim vrstama suzbijane zanatno više u ovoj godini .Buvači su bili značajni ranim fazama razvoja kupusnjača nakon rasađivanja i na kukuruzu šećercu, bela kupusna mušica i kupusni moljac tokom cele vegetacije i na kasnom kupusu tokom oktobra meseca.

PAMUKOVA SOVICA I KUKURUZNI PLAMENAC

Povećana brojnost leptira kukuruznog plamenca i kukuruzne sovice evidentirana je tokom jula meseca kada je počelo i polaganje jaja. Njihova aktivnost je naročito zapažena i bila je značajna na paprici i kukuruzu šećercu čije suzbijanje je rađeno i tokom avgusta ali i septembra meseca.

Agrolekar.rs POMAŽE VAM DA BUDETE  STRUČNI I USPEŠNI U ZAŠTITI BILJA!!!

Оставите одговор