You are currently viewing Pavilna primena pesticida – pojmovi za bolje razumevanje

Pavilna primena pesticida – pojmovi za bolje razumevanje

 

Pavilna primena pesticida

FOMULACIJA PREPARATA

Formulacija preparata je proces spajanja (mešanja) aktivne supstance i koformulanata u gotov proizvod.

Tip formulacije je pojam koji opisuje fizički oblik sredstva za zaštitu bilja. Tako na primer, ona može biti čvrsta: praškasta (WP) ili granularana (WG, DF) ili tečna (SC, CS, EC, EW) itd.

EC formulacija –koncentrat za emulziju

Kada se pomeša sa vodom aktivna supstanca se ne rastvara u vodi nego nastaje emulzija.

SC formulacija -koncentrovana suspenzija –aktivna supstanca je u tečnom obliku i razblažuje se sa vodom. Dobro se mora promućkati i u rezervoaru mešati.

WP  praškasta formulacija -koja se brzo taloži mora se stalno mućkati pre primene.

WG, DF –Ove formulacije su sve više prisutne na tržištu i kod njih je aktivna materija-supstanca u obliku vododisperznih granula koje se moraju pomešati sa vodom pre primene.

OD formulacija –uljna suspenzija (preparati koji pored aktivne supstance sadrže i ulje kao i emulgator koji prilikom primene obrazuju film na tretiranom objektu).  OD formulacija preparata omogućava bolju pokrovnost i brže usvajanje. Već 2 sata nakon tretmana ne može doći do spiranja kišom. Neki od herbicida za suzbijanje divljeg sirka su OD formulacije.

Pavilna primena pesticida - pojmovi za bolje razumevanje

POJMOVI U PRIMENI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA – pavilna primena pesticida

PRE PRIMENE UVEK, BAŠ UVEK PROČITAJ DEKLARACIJU I UPUTSTVO ZA PRIMENU !!!

DEKLARACIJA I UPUTSTVO ZA PRIMENU SU ZAKON !!!

SADRŽAJ DEKLARACIJE

Saka deklaracija preparata sadrži sledeće podatke:

-Naziv preprata

-Generički naziv aktivne supstance i sadržaj sa odstupanjima

-Namena i oblik formulacije

-Boja preparata

-Sastav preparata

-Štetni organizam i biljne vrste za koje je namenjen preparat

-Mogućnost primene iz vazduhoplova

-Podaci o registraciji preparata

-Piktogrami i znakovi opasnosti za obeležavanje preparata

-Otrovnost preparata(grupa otrova,oznake upozorenja i obaveštenja)

-Način skladištenja

-Rok trajanja

-Upozorenje: pre primene obavezno pročitati UPUTSTVO ZA PRIMENU

SADRŽAJ UPUTSTVA ZA PRIMENU PESTICIDA

-Naziv, namena, oblik formulacije i sastav preparata

-Naziv štetnog organizma za čije suzbijanje je preparat registrovan (narodni i latinski nazivi)

-Usev, zasad ili objekat u kojima se primenjuje i za koje je registrovan

-Količina i način primene (količina vode u primeni, tip uređaja pri peimeni)

-Vreme primene i maksimalan broj peimene

-Mogućnost mešanja sa drugim preparatima

-Karence, tolerance, vreme razgradnje i radne karence

-Otrovnost, simptomi trovanja, prva pomoć i lečenje.

-Zaštitna oprema, način uklanjanja prazne ambalaže, dekontaminacija, skladištenje i dr.

PODELA PESTICIDA PREMA GRUPI OTROVNOSTI

 Oni se dele u 3 grupe prema vrednosti Akutne toksičnosti koja pokazuje koliko je pesticid otrovan za životinje i ljude posle samo jedne izloženosti.

Što je ova vrednost manja to je pesticid toksičniji.

I grupa -jako otrovni pesticidi

II grupa -otrovni pesticidi

III grupa -pesticidi štetni za zdravlje

Doza – količina preparata ili aktivne materije u kilogramima ili litrima po jedinici površine.

Primenjivati uvek propisanu količinu pesticida

 • Doze herbicida “od-do”
 • Zemljišni herbicidi
  • niže doze za lakša zemljišta
  • više  doze za teža zemljišta

Primenjivati uvek propisanu količinu pesticida

 • Kontaktni
  • niže doze za mlađi uzrast korova 2-4 lista
  • više doze za veće korove

Koncentracija – količina preparata u %.

Primer : Ako u uputstvu piše da se sredstvo primenjuje u koncentraciji od 0,1%, a mi treba da istretiramo usev sa 10 litara vode. U tom slučaju treba da u prskalicu sa 10 litara vode sipamo 10 mililitara (ml) ili grama (g) sredstva.

 Primer :Ako u uputstvu piše da se sredstvo primenjuje u koncentraciji od 0,25%, a mi treba da istretiramo usev sa 50 litara vode. U tom slučaju treba da u prskalicu sa 50 litara vode sipamo 125 mililitara (ml) ili grama (g) sredstva

Fitotoksičnost – vrsta i stepen oštećenja biljaka koje se tretiraju pesticidima (uzroci koji dovode do ove pojave mogu biti različiti: pogrešan izbor pesticida, neispravan pesticid, predoziranje, različita osetljivost biljaka- sorti, nepovoljni klimatski uslovi…)

Kompatibilnost pojava kada se dva ili više preparata mogu međusobno mešati radi istovremene primene, a da ne ispolje nikakve negativne posledice na biljkama. U uputstvu svakog preparata naznačeno je sa kojim sredstvima se može mešati, u suprotnom može doći do inkopatibilnosti, a uzrok tome je fitotoksičnost na gajenim biljkama.

Perzistentnost – postojanost ili produženo delovanje pesticida (neki pesticidi posle primene deluju na prouzrokovače bolesti i na štetočine kratko, dok drugi deluju 15 dana i više, a to zavisi od osobine pesticida, klimatskih i drugih faktora).

Neperzistentni pesticidi -nakon primene vrlo brzo se razlažu (u roku od nekoliko sati ili nekoliko dana)

Rezistentnost – posle višegodišnje upotrebe istih aktivnih materija nekih pesticida pojedine štetočine, bolesti ili korovi postaju otporni ili rezistentni na njih. Registrovano je preko 500 štetočina kod kojih je utvrđena rezistentnost. Nastajanje otpornosti se usporava primenom  pesticida sa aktivnim materijama različitog mehanizma delovanja i primenom samo u dozama i koncentracijama koje su naznačene u uputstvu. Takođe i racionalna primena pesticida, samo kad je neophodno, usporava nastajanje rezistentnosti.

KOLIČINA VODE KOJA SE KORISTI U PRIMENI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

U ratarstvu 200-600 l po ha

U voćarstvu 1000-1500 l po ha

U vinogradarstvu 1000 l po ha

 

Оставите одговор