You are currently viewing KAKO NA SVOJOJ NJIVI ODREDITI POTREBU ZA PRIMENOM INSEKTICIDA

KAKO NA SVOJOJ NJIVI ODREDITI POTREBU ZA PRIMENOM INSEKTICIDA

KAKO NA SVOJOJ NJIVI ODREDITI POTREBU ZA PRIMENOM INSEKTICIDA

KORISTITE INSEKTICIDE SAMO KADA TREBA!

ANALIZA ZEMLJIŠTA U JESEN NA PRISUSTVO ŠTETOČINA

KAKO NA SVOJOJ NJIVI ODREDITI POTREBU ZA PRIMENOM INSEKTICIDA?

ZAŠTO JE POTREBNO UTVRDITI  PRISUSTVO I BROJNOST ZEMLJIŠNIH ŠTETOČINA U JESEN?

Daje odgovor na:

  1. U proleće primeniti insekticide da ili ne
  2. Upotreba manje količine aktivnih materija insekticida
  3. Smanjenje troškova u proizvodnji
  4. Čuva čovekovu sredinu

Prolećne useve, a naročito okopavine (šećerna repa, suncokret, kukuruz…) u početku vegetacije u proleće oštećuju zemljišne štetočine. One napadaju podzemne organe biljaka i kao  posledica  ne retko javlja se proredjenost useva,a ponekad i potreba za presejavanjem naročito tokom sušnog proleća, naravno ukolko se ne primenjuju insekticidi.

Primena insekticida na površinama individualnih proizvodjača često izostaje pa su oštećenja od zemljišnih štetočina prisutna svake godine, a primena insekticida je uglavnom » za svaki slučaj« bez saznanja o brojnosti štetočina u zemljištu što poskupljuje proizvodnju, a neprihvatljivo je i sa aspekta zaštite čovekove sredine.

Pregledom zemljišta na prisustvo zemljišnih štetočina (dugoročna prognoza) nakon gajenja strnina koje su najčešći predusev okopavinama, svaki proizvodjač na svojoj njivi može dobiti informaciju o brojnosti najznačajnijih zemljišnih štetočina i na osnovu toga planirati primenu zemljišnog insektucida u proleće – pozitivna prognoza ili NE – negativna prognoza. Brojnost zemljišnih štetočina i planirana kultura koja će se sejati su dva osnovna kriterijuma za izbor insekticida  u cilju efikasne i ekonomski opravdane zaštite.

Analiza zemljišta nakon gajenja šećerne repe i utvrđivanje brojnosti repine pipe na starim repištima predviđa  intenzitet pojave repine pipe u narednoj godini i doprinosi uspešnijoj zaštiti od ove štetočine

Primenom insekticida na površinama sa većom brojnošću zemljišnih štetočina  ostvaruje se bolji sklop biljaka, njihov bolji početni porast što konačno utiče i na ostvarivanje boljih prinosa.

Koristite insekticide samo kad treba!

NAJVAŽNIJE ZEMLJIŠNE ŠTETOČINE KOJE SE PROGNOZIRAJU ANALIZOM ZEMLJIŠTA

ŽIČARI (Elateridae)

zicari

Razviće jedne generacije skočibuba traje 3-5godina u zavisnosti od vrste. Odrasli insekti pojavljuju se s proleća ili početkom leta. Ispiljene larvice su bezbojne do žute boje i dužine 1,5-2,2 mm, a nakon presvlačenja mogu dostići dužinu i do 20 mm. Larve ostaju u zemljištu i oštećuju podzemne organe u ranim fazama razvoja biljaka (seme, koren i stablo) Pri jačem napadu po jednoj biljci može bit 3 do 5 larvi. Za njih je karakteristično da se javljaju u vidu žarišta.

GRČICE (Scarabaeidae)

GRČICE (Scarabaeidae)

Za nas je najvažnija vrsta Melolontha melolontha – običan gundelj. Larve oštećuju koren šećerne repe, pregrizanjem . Odrasla larva za nedelju dana može uništiti 3-5 biljaka repe. Razviće jedne generacije u našoj zemlji traje3 godine koje se proteže kroz 4 kalendarske godine. Larva je grčica čije je telo savijeno u luk mlečno bele boje sa velikom narandžastom glavom i snažnom vilicom. Larva u prvom uzrastu dužine je 10-28 mm da bi u trećem uzrastu dostizale dužinu i do 65 mm. Kritična vrednost smatra se 2-4 larve po m2.

POGRIZAJUĆE SOVICE (Noctuidae)

POGRIZAJUĆE SOVICE (Noctuidae)

Najznačajnija vrsta iz ove grupe štetočina jeste ozima sovica koja se hrani velikim brojem gajenih biljaka . Jedna gusenica samo u toku jednog dana uništi 10-15 mladih biljčica šećerne repe.

UPUTSTVO – KAKO RADITI ANALIZU ZEMLJIŠTA I UZIMANJE UZORAKA ZEMLJIŠTA – ZEMLJIŠNE PROBE

– Ručno (potreban ašov, lopata, metar, džak ili plastična folija)

– Veličina jedne zemljišne probe 50 x 50 cm na dubinu do 50 cm =0.25m2

Najpre se ašovom ocrta okvir predviđene jame, a posle se zemlja kopa postepeno do 50cm. Pažljivo se pregleda zemljište mrvljenjem sloj po sloj koji se izbacuje postepeno na džak ili foliju.

– Sve štetočine koje se nadju staviti u jasno obeleženu flašicu

– Uzimanje zemljišnih proba raditi tokom SEPTEMBAR –OKTOBAR

analiza zemljista

AMBALAŽA ZA NAĐENE INSEKTE

Svaka jama ima svoju flašicu. Svaka flašica sa insektima mora biti jasno obeležena: Lokalitet, Ime i prezime proizvođača,Broj flašice. Svaku ispitanu parcelu prati formular koji ispunjava proizvodjač koji vrši ispitivanja. Flašice,rastvor za analizu zemljišta i formulare možete potražiti u Poljoprivrednoj stručnoj službi Vašeg regiona. Uzete uzorke dostaviti Poljoprivrednoj stručnoj službi koja će uraditi pregled uzoraka i odredjivanje vrsta.

BROJ UZIMANJA UZORAKA PREMA MEGALOVU

Površina jedne parcelebroj proba koje treba uraditi
10 ha10
20ha15
30ha20
100 ha50

Ukoliko se radi analiza zemljišta na većim površinama treba prvo napraviti šemu rada – skicu uzimanja uzoraka.

Sobzirom da su površine parcela kod individualnih proizvodjača manje potrebno je po jednom hektaru uzeti jednu probu. Važno je da svaka iskopana jama ima vertikalne strane i da se pregleda sloj po sloj zemljišta radi preciznijeg i lakšeg uočavanja štetočina.

FLAŠICA SA RASTVOROM ZA STAVLJANJE NAĐENIH INSEKATA

FLAŠICA SA RASTVOROM ZA STAVLJANJE NAĐENIH INSEKATA

KRITIČNE VREDNOSTI LARVI ŽIČARA ZA POJEDINE BILJNE VRSTE

Kritična vrednost žičara za pojedine biljne vrste predstavlja prosečan broj larvi po m2 nadjenih analizom zemljišta na ispitivanoj parceli koji upozorava da se insekticid treba primeniti pri setvi odredjenih biljnih vrsta. Analizom zemljišta na prisustvo larvi žičara može se odrediti potreba za primenom insekticida na osnovu dva pokazatelja

1. prosečne brojnosti larava po m2

2. procenta proba naseljenim larvama

KRITIČNE VREDNOSTI LARVI ŽIČARA ZA POJEDINE BILJNE VRSTE (Jovanić M.)

BILJNA VRSTABroj nadjenih žičara po m2 -kritične vrednostiprocenat proba naseljenih larvama žičara
Šećerna repa1preko 20%
Suncokret2preko 30%
Kukuruz3preko 30%
Povrtarske kulture3-5 *

* Stančić 1960

IZGLED ANALIZIRANE RUPE NA PRISUSTVO ŠTETOČINA

IZGLED ANALIZIRANE RUPE NA PRISUSTVO ŠTETOČINA

This Post Has One Comment

Оставите одговор