You are currently viewing DIVLJI SIRAK U KUKURUZU – SUZBIJANJE

DIVLJI SIRAK U KUKURUZU – SUZBIJANJE

DIVLJI SIRAK U KUKURUZU - SUZBIJANJE

DIVLJI SIRAK U KUKURUZU – SUZBIJANJE

Uvek kažemo da kukuruz  zahteva da je čist od  korova od samog nicanja do kraja vegetacije i stoga poslednjih godina preporučujemo primenu herbicida posle setve pre nicanja.

STANJE NA TERENU

Proizvođači koji su imali raniju pripremu pa i setvu kukuruza divlji sirak iz rizoma je nikao u intenzitetu da se mora suzbijati.Visina divljeg sirka na tim njivama je  10-15,20 sm. Kukuruz na tim parcelama je u fazi 2-4 lista.

Preporučuje se da se na tim površinama uradi Split aplikacija u suzbijanju divljeg sirka sa dozama u ovom prvom tretmanu 50-60% od pune doze odabranog herbicida.

Druga aplikacija bi trebala da bude nakon kiša koje se predviđaju.

Na površinama gde je primena herbicida bila nakon setve kukuruza sada su ti  usevi  veoma čisti od korova naročito gde je primenjen Adengo. Te površine čekaju novi talas korova uključujući i divlji sirak.

Na njivama na kojima nisu primenjeni herbicidi posle setve pre nicanja zapaža se prisustvo širokolisnih korova kao i jednogodišnjih uskolisnih korova sa dominacijom sirka iz semena

SUZBIJANJE DIVLJEG SIRKA

Primena herbicida za suzbijanje rizomskog divljeg sirka može biti jednokratna  i dvokratna (split aplikacija).

 SPLIT aplikacija podrazumeva primenu herbicida za suzbijanje divljeg sirka u dva navrata u podeljenim dozama što zavisi od visine divljeg sirka.

Optimum primene herbicida za suzbijanje divljeg sirka jeste kada je visine najviše 15-20 sm.

Poslednjih godina divlji sirak na većem delu površina pod kukurzom se suzbija u dva nvrata i to tokom maja i tokom juna.

U oba tretmana primenjuju se pune doze herbicida i skoro uvek herbicidi sa istom aktivnom materijom i istog mehanizma delovanja što je i dovelo do pojave rezistentnosti divljeg sirka na ove herbicide, a potencijal divljeg sirka se povećava svake godine.

Neuspeh u suzbijanju divljeg sirka u maju mesecu često je vezan za hladno vreme i niske temperature tokom maja koje usporavaju delovanje herbicida za suzbijanje divljeg sirka.

BEZBEDNA PRIMENA HERBICIDA ZA SUZBIJANJE DIVLJEG SIRKA U KUKURUZU:

1.Na vreme početi suzbijanje divljeg sirka kada je u manjem porastu 10-15 sm.

2.Optimum primene herbicida za suzbijanje divljeg sirka je fenofaza kukuruza 5-6 listova uz pretpostavku da je najveća populacije rizomskog divljeg sirka nikla.

3.Primena u popodnevnim satima povećava efikasnost za 20-30%, a ostvaruje se i bolja selektivnost u odnosu na kukuruz. Smanjivanjem temperatura u popodnevnim satima  imamo bolje usvajanje herbicida od strane korova kao i manje usvajanje od strane kukuruza.

4.Nikako ne povećavati doze herbicida sa nadom da će se divlji sirak bolje suzbiti

5.Split aplikacija herbicida u suzbijanju divljeg sirka je interesantna kada su proleća hladna, kada imamo razvučeno nicanje divljeg sirka.

KOJE HERBICIDE PRIMENITI

Na tržištu ima veliki broj  herbicida pozicioniranih za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma sa različitim nazivima ali svi su bazirani na samo tri aktivne materije nikosulfuron, foramsulfuron, rimsulfuron i svi su istog mehanizma delovanja.

Tako najdominantniji su oni koji se koriste u kukuruzu  sa aktivnom materijom nikosulfuron preko 15 herbicida sa različitim nazivima – Motivel, Motivel OD, Talisman, Nikon, Gat Motion, Innovate, Nikar, Novovel, Siran…) ili foramsulfurona (Equip).

SUZBIJANJE DIVLJEG SIRKA U KASNIJIM FAZAMA RAZVOJA KUKURUZA

Birati herbicide koji imaju protektant i ne mogu negativno delovati na sam usev kukuruza.

Za suzbijanje rizomskog divljeg sirka i širokolisnih korova u split aplikaciji dobar izbor je herbicida Monsoon activ (aktivne materije foramsulfuron +tienkarbazonmetil +protektant) koji deluje  na divlji sirak i širokolisne korove  koji su nikli, a ima delovanje i na korove koji će nići. Doza preparata 1,8 l po ha   može se pimenjivati kada je kukuruz 2-8 listova ili u Split aplikaciji sada u dozi 0,9 l po ha  sa drugom dozom od 0,9 l po ha prateći novo nicanje divljeg sirka i drugih korova.

Laudis i Equip koji se mogu bezbedno primenjivati u kasnijim fazama razvoja kukuruza i poznati su našim proizvođačima njihova primena Laudis + Equip u dozi 1,5+ 1,5 l po ha

Milagro Plus (aktivne materije dikamba+ nikosulfuron) omogućava da primenom  suzbijemo i uskolisne i širokolisne korove u usevu kukuruza. Dikamba je poznat herbicid translokacionog delovanja, koji suzbija širok spektar širokolisnih korova (palamida, poponac…) 

Primenjuje se jednokratno u dozi 0,8-1,2 l po ha ( od 2-8 listova kukuruza) ili dvokratno: 0,6 + 0,6 l/ha ili 0,8 l/ha + 0,4 l/ha Prvo tretiranje raditi kada je kukuruz u fazi 2-4 listova, a drugo 10 dana nakon prvog.

Elumis 105 OD -uljna disperzija (aktivne materije mezotrion +nikosulfuron) primenjuje se u dozi 1,5-2 l po ha do 8-og lista kukuruza.

Postoje i druge gotove kombinacije herbicida namenjenih za suzbijanje divljeg sirka i širokolisnih korova u kukuruzu:

Trojna kombinacija herbicid Arigo (mezotrion +nikosulfuron +rimsulfuron), primenjuje se u količini: 330 g/ha + 0,1% okvašivača Trend® 90 ), herbicid Principal plus (rimsulfuron  + nikosulfuron  + dikamba) primenjuje se u dozi 440 gr po ha  + 0,1% okvašivača Trend® 90…

Važno je napomenuti da herbicidi za suzbijanje divljeg sirka koji se primenuju uz dodatak okvašivača mogu biti fitotoksični ukoliko je njihova primena nakon 7-og  lista kukuruza.

VAŽNO!

Primena herbicida različitih naziva ne znači primenu herbicida različitih mehanizma delovanja!!!

Primena herbicida sa različitim aktivnim materijama ne znači uvek da su to herbicid sa različitim mehanizmom delovanja i ne smanjuje rizik od rezistentnosti!!!

Оставите одговор