You are currently viewing MOLJCI POVRĆA I RATARSKIH KULTURA!

MOLJCI POVRĆA I RATARSKIH KULTURA!

PARADAJZ, KUPUS, KROMPIR, ŠEĆERNA REPA!

Moljac paradajza

moljac paradajza

Leptir moljca paradajza

Leptir moljca paradajza

Larva kupusnog moljca

Larva kupusnog moljca agrolekar

Gusenica krompirovog moljca

Gusenica krompirovog moljca

Leptir krompirovog moljca

Leptir krompirovog moljca

Repin moljac – larve

Repin moljac - larve

MOLJCI POVRĆA I RATARSKIH KULTURA!

MOLJAC PARADAJZA (Tuta absoluta)

Javlja se svake godine naročito u plasteničkoj proizvodnji paradajza,ali nije manje zanačajna ni u proizvodnji na otvorenom.

Poreklom je iz Južne Amerike

Polifagna je štetočina za biljne vrste iz grupe pomoćnica (Pradajz, paprika, plavi patlidžan) kao i za korove kereće grožđe, tatula.

Ima 10-12 generacija godišnje i svaka nova generacija se javlja za 20-35 dana, a na višim temperaturama ciklus traje kraće.

Štete nastaju usled izgrizanja lišća na kojima larve prave „mine“, a u plodove se ubušuju,prave tunele i otvaraju vrata za ulaz raznih gljiva usled kojih plod truli i nije upotrebljiv.

KONTROLA

1.Feromonske klopke za rano otkrivanje koje ujedno i služe za smanjenje brojnosti imaga mužjaka. Ova metoda je preporučljiva u proizvodnji paradajza u zatvorenom.

2.Postavljanje vodenih klopki za masovno izlovljavanje odraslog insekta.

3.Uništavanje korova (pomoćnica, tatula).

4.UPOTREBA PREDATORA (Trichogramma pertiosum, T.achaae. i drugi)

5.UPOTREBA BIOLOŠKIH PREPARATA (Bacillus thuringiensis i drugi)

6.UPOTREBA INSEKTICIDA:

Kad su prisutna jaja i larve ove štetočine moguća je primena preparata sa aktivnom materijom Hlorantraniliprol (Coragen 20 SC…) , Metaflumizon (Alverde…), Abamektin (Vertimec 018 EC…), Emamektin benzoat (Affirm)…

Zbog poštovanja karence, u poslednjim tretmanima, pred berbu, treba koristiti insekticide kratke karence, a tu je nezamenljiv Affirm (samo 3 dana karenca u paradajzu).

Sa primenom insekticida radi bolje efikasnosti koristiti  silikonske okvašivače.

KUPUSNI MOLJAC (Plutella maculipennis)

Štetočina  je prisutna u svim ciklusima proizvodnje kupusnjača jer ima 5-7 generacija godišnje, kao i njihove larve koje prave štete na kupusnjačama.Iz tog razloga suzbijanje larvi je potrebno tokom cele vegetacije.

Larve su u početku svetlo zelenkaste i vrlo teško se uočavaju na listu. Kasnije postaju žuto-bele sa crnom glavom i prekrivene su dlačicama.

SUZBIJANJE

Suzbijanje raditi pre formiranja glavica kupusnjača jer gusenice  prljaju glavice izmetom i umanjuju tržišnu vrednost.

U polju na parcelama kupusa larve su prisutne na većem broju biljaka mlađeg razvojnog uzrasta, a prisutna su i jaja štetočine  i preporuka je da se nakon pregleda uradi suzbijanje.

Sobzirom da su razvojni stadijuma štetočine izmešani za suzbijanje se preporučuje primena efikasnih insekticida:

Exalt (a.m. spinetoram) u dozi 2 l po ha(karenca 7 dana), Alverde ) u količini 1 l po ha, karenca 3 dana(a. m. metaflumizon,Exirel u količini 0,75 l po ha, 7 dana karenca(a.m.cijantraniliprol), Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,2 l po ha (karenca za kupus 1 dan), Affirm (a.m.Emamektin benzoat) u količini 2 kg po ha (karenca 7 dana)…

VAŽNO

Pri izboru nsekticida voditi računa o karenci i obavezno dodati okvašivač pri njihovoj primeni!!!

KROMPIROV MOLJAC (Phthorimaea operculella)

AKTUELNA ŠTETOČINA U PROIZVODNJI KROMPIRA!!!

Ženka polaže pojedinačna jaja na naličju lista i na krtole koje vire iz zemlje.

Polaže jaja i na gajbe i džakove prilikom sakupljanja krompira, ali i u skladištima.

Gusenica pravi mine na listu i hodnike na krtolama krompira.

KONTROLA

1.Postavljanjem feromonskih klopki na kojima se prati dinamika leta moljca.Prag brojnosti na feromonima nije ustanovljena ali suzbijanje raditi ukoliko se na dnevnom nivou lovi do 20 leptira.

2.Tokom vađenja krompira odmah ga transportovati na čuvanje i ne dozvoliti da krtole zanoće na njivi.

3.Održavati vlažnost zemljišta do samog vađenja krompira, da bi se sprečilo nastajanje pukotina na zemljištu kroz koje ženka moljca dolazi do krtola i polaže jaja na njima.

4.Postavljanje mreže na  vratima, prozorima, ventilacionim otvorima kako bi se sprečio ulazak leptira.

5.Čuvanje krtola krompira u hladnjačama na temperaturi ispod 7 stepeni.

6.Upotreba insekticida za suzbijanje leptira moljca, u koje ne spadaju insekticidi koji su namenjeni suzbijanju krompirove zlatice

Na površinama gde su kasne sorte i krompir će se vaditi krajem avgusta, septembra meseca, štetočina se u polju može suzbijati primenom piretroida sa kraćom karencom: Decis (7 dana karenca za krompir), Karate zeon (karnca za krompir 7 dana), Grom (7 dana karenca za krompir),… insekticidi na bazi hlorantraniliprol – Coragen 20 SC…

Primena insekticida je opravdana pri jačoj pojavi ove štetočine u polju naročito u drugom delu vegetacije kasnijih sorti kada nastaju najveće štete.

REPIN MOLJAC (Scrobipalpa ocellatella)                  

Visoke temperature i sušno vreme pogoduje ovoj štetočini javlja se obično u drugom delu vegetacije šećerne repe (tokom avgusta i septembra), kada se mogu videti gusenice štetočine u središnjem delu rozete repe. Štetočina ima 4-5 generacija godišnje!

U jednoj rozeti pri glavi repe može biti veliki broj gusenica sa karakterističnim crnim izmetom i taj deo brzo truli.

SUZBIJANJE

  1. Navodnjavanjem u sušnim uslovima umanjuje se mogućnost pojave štetočine.
  2. Pratiti useve šećerne repe jer je jako važno da se štetočina uoči na vreme i suzbijanje uradi na početku pojave pre nego se gusenice ubuše u korenov vrat.
  3. Iako nema insekticida koji su registrovani u našoj zemlji za suzbijanje ove štetočine po standardu EPPO (PP 2/13 (1)) za ovu namenu koristi se insekticid Karate zeon (a.m. lambda-cihalotrin).

Prilikom suzbijanja obavezno koristiti veću količinu vode (400 l po ha) s obzirom da su gusenice često skrivene u lisnim drškama ili korenovom vratu.

Оставите одговор