You are currently viewing KAKO SUZBIJATI POGRIZAJUĆE SOVICE (Noctuidae)

POGRIZAJUĆE SOVICE (Noctuidae)

KAKO SUZBIJATI POGRIZAJUĆE SOVICE (Noctuidae)

Gusenice prve generacije podgrizajuće sovice čine štete tokom juna meseca  na povrtarskim kulturama (posebno paprika..). Takođe i na biljkama odraslih ratarskih useva pre svega mogu se naći na kukuruzu. Posebno su opasne za linije semenskog kukuruza koje se seju kasnije i sada su pogodna hrana za ove štetočine.

Sobzirom na specifičan način života podgrizajućih sovica i činjenicu da oštećuju biljke najčešće ispod površine zemlje, da značajnija oštećenja nastaju od starijih uzrasta gusenica useve treba kontrolisati. Suzbijanje ovih štetočina treba raditi na vreme.

Insekticide primenjivati  pri dominiranju mlađih gusenica (prvog i drugog uzrasta)

Sobzirom da gusenice izlaze na površinu zemlje predveče preporuka je da i suzbijanje raditi u večernjim satima.

Primena insekticida kada dominiraju  starije gusenica podgrizajućih sovica daje nezadovoljavajuće rezultate.

Pri folijarnoj primeni insekticida najbolji rezultati su dobijeni primenom insekticida iz grupe piretroida i insekticida na bazi hlorpirifosa kao i kombinacijom insekticida ove dve grupe..  (Saturn 250EC, Pyrinex 48EC, Savanur EC, Pyrinex super, Nurel D.. u dozi 1,5-2 l po ha).

Kao posledica napada podgrizajućih sovica  štete se evidentiraju  uglavnom na okopavinama, industrijskoj paprici, krompiru. Ranijih godina i na semenskoj šećernoj repi koja se seje tokom avgusta ali koja se poslednjih godina slabije gaji. Obično suzbijanje podgrizajućih sovica kod kukuruza, povrća biva tokom juna meseca – prva generacija i tokom septembra i oktobra meseca druga generacija.

Agrotis segetum – Ozima sovica

Agrotis segetum - Ozima sovica

Sovica ima dve generacije godišnje i prezimljava u stadijumu odrasle gusenice. Tokom aprila obrazuju se lutke. Odrasli insekti najintenzivnije lete u trećoj dekadi maja i početkom juna. Gusenice prve generacije oštećuju tokom juna i početkom jula meseca, a period štetnosti druge generacije je tokom septembra i oktobra meseca. Po ekonomskom značaju daleko je važnija prva generacija ove štetočine kada nastaju najveći gubici na kukuruzu, duvanu, šećernoj repi i raznim povrtarskim kulturama.

Euxoa temera – Proletnja sovica

Euxoa temera - Proletnja sovica

To je mediteranska vrsta koja na područjima sa ritskom crnicom, smonicom i rećnim aluvijumom se uglavnom javlja, tako da na našem području ova vrsta nije značajna sobzirom da naše područje pretežno karakterišu oranice tipa černozema što ne pogoduje gusenicama ove štetočine. Nakon poslednje gradacije u Vojvodini 1950. godine do sada zabeležene su samo lokalne pojave proletnje sovice.

Agrotis ipsilon – Sovica ipsilon

Agrotis ipsilon - Sovica ipsilon

U Srbiji ima dve generacije godišnje. Ona prezimljava u stadijumu lutke i odrasle gusenice. U Vojvodini leptiri se sreću tokom cele vegetacije što je slučaj i za naše područje. Izrazito je migratorna vrsta i tokom proleća leptiri migriraju iz Mediterana u reone srednje Evrope. Mnogobrojnija je i štetnija prva generacija. Blage zime pogoduju uspešnom prezimljavanju ove štetočine i masovnom razmnožavanju u proleće iduće godine.

Agrotis exclamationis – Usklična sovica

Agrotis exclamationis - Usklična sovica

Usklična sovica je dosta slična ozimoj sovici po rasprostranjenosti, biologiji i načinu oštećivanja. Evro – azijska vrsta koja je vrlo česta u Srbiji i spada u grupu najštetnijih podgrizajućih sovica. Tokom godine ima dve generacije i prezimljava u stadijumu odrasle gusenice. U proleće gusenice se pretvaraju u lutku, a leptiri se pojavljuju tokom maja – jula i avgusta – septembra. Gusenica ima šest uzrasta, polifagne su i hrane se sa oko 75 vrsta biljaka, ali najveće štete pričinjavaju okopavinama. Gusenice prve generacije tokom juna i prve polovine jula nanose štete okopavinama i povrću. Ishrana gusenica završava se u oktobru kada se temperatura spusti na 8-9 stepeni.

GUSENICA POGRIZAJUĆE SOVICE

GUSENICA POGRIZAJUĆE SOVICE

Оставите одговор