You are currently viewing ZEMLJIŠNI HERBICIDI – ZAŠTO SU VAŽNI!!!

ZEMLJIŠNI HERBICIDI – ZAŠTO SU VAŽNI!!!

ZEMLJIŠNI HERBICIDI - ZAŠTO SU VAŽNI!!!

ZEMLJIŠNI HERBICIDI – ZAŠTO SU VAŽNI!!!

Primena herbicida posle setve pre nicanja useva i korova sve više biva prihvaćena od strame proizvođača jer i sami zapažaju da primena herbicida samo u POST-u ne može rešiti potencijal i sve vrste korova.

Primena herbicida posle setve pre nicanja je potrebna:

  1. Na njivama sa velikim potencijalom zakorovljenosti – takvih njiva je preko 80%.
  2. Na parcelama gde je registrovana rezistentnost korova pre svega na herbicide iz grupe ALS (rezistntnost štira i divljeg sirka na ovu grupu herbicida).
  3. Pre em primena herbicida odlaže korektivno suzbijanje korova.
  4. Pre em primena herbicida redukuje muharike, sirak iz semena.

PREPORUKE;

1.KUKURUZ

Osetljiv na prisustvo korova od samog nicanja.

U Pre em primeni proizvođači se opredeljuju za herbicide na bazi S metolahlor sam ili u kombinaciji sa herbicidima na bazi terbutilazina ili gotove kombinacije ovih aktivnih materija.

Ovi herbicidi za svoje delovanje zahtevaju padavine nakon primene bar 5 l kiše po m2 što sve češće izostaje u proleće.

Preporuka je koristiti herbicide koji su manje zahtevni za padavinama odmah nakon primene!

Tu spadaju Adengo, Merlin flex koje karakteriše da sa svakom kišom dolazi do aktivacije ovih herbicida i kontinuirano suzbijanje i jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova.

Primenom Adenga zapaža se i „beljenje“ divljeg sirka iz rizoma koji biva depresiran i kukuruz često nesmetano raste ukoliko je manja populacija divljeg sirka ili na tim parcelama  primenom  herbicida Laudis dalji rast  divljeg sirka biva stopiran.

2.SUNCOKRET

U zaštiti suncokreta od korova cilj je obezbediti čist usev u prvim fazama razvoja suncokreta jer je poznato da kasnije usled robusnog  habitusa suncokreta redovi budu zatvoreni i sam suncokret postaje  konkurentan korovima.

Primena herbicida posle setve pre nicanja useva suncokreta usmerena je pre svega na konvencionalne hibride, ali veliki broj korova koji kasnije niču (ambrozijaičak) zahtevaju obavezno primenu herbicida nakon nicanja suncokreta.

 ZEMLJIŠNI HERBICIDI U SUNCOKRETU

To su herbicidi na bazi S metolahlor sam ili u kombinaciji sa herbicidima na bazi terbutilazina, ili herbicidi na bazi Fluorohloridona, Metobromurona

Prilikom primene  herbicida koji sadrže terbutilazin pridržavati se preporučenih doza vezano za tip zemljišta jer iskustva su da prilikom klijanja i nicanja suncokreta ukoliko imamo pljuskove i niže temperature zemljišta koje usporavaju nicanje suncokreta, mlade biljčice su izložene velikoj koncentraciji primenjenog herbicida i dolazi do fitotoksičnosti.

3.SOJA

Najveći problem u soji jeste suzbijanje ambrozije, a problem je postao značajan nakon ukidanja aktivnih materija koje su rešavale ovaj korov.

 Soja spada u širokorede useve tako da korovi imaju međuredni prostor i svetlost za svoje neometano nicanje i razvoj do kraja vegetacije. To je još jedan razlog da se u soji primenjuju herbicidi u pre em-u.

U cilju smanjenja populacije ambrozije u soji se obavezno preporučuje pimena herbicida posle setve pre nicanja useva.

U primeni su herbicidi na bazi metribuzina (Senkor plus, Lrd, Velton .. u dozi 0,4 kg/l po ha), Metobromurona (Proman u dozi 2-3 l po ha), Flumioksazina (Max 51 120-160 gr po ha),

Pendimetalin + dimetenamid (Wing P u dozi 3,5 l po ha).

Primena zemljišnih herbicida ima zahteve:
1.Predsetvena priprema zemljišta mora biti prilagođena zemljišnim herbicidima koji za svoju efikasnost zahtevaju što ujednačeniju površinsku strukturu zemljišta bez grudvi .

2.Primena zemljišnih herbicida je prihvatljivija na zemljištima sa većim sadržajem organske materije koja  vezuje herbicide i manje se ispiraju.

3.Na peskovitim zemljištima doze herbicida se moraju umanjiti jer izostaje vezivanje herbicida i može doći i do pojave fitotoksičnosti mladih biljaka kada se speru u zonu klijanaca i korena.

Оставите одговор