You are currently viewing VILINA KOSICA U ŠEĆERNOJ REPI

VILINA KOSICA U ŠEĆERNOJ REPI

VILINA KOSICA U ŠEĆERNOJ REPI

VILINA KOSICA U ŠEĆERNOJ REPI-agrolekar

VILINA KOSICA U ŠEĆERNOJ REPI

Redovno se javlja poslednjih godina u usevima šećerne repe, nanosi velike štete, i njeno suzbijanje je veoma problematično. Veliki pritisak viline kosice ogleda se u činjenici da ova parazitna cvetnica  ostavlja i do 3000 semenki po biljci koje zadržavaju klijavost 5-6 godina.

ODAKLE TOLIKO VILINE KOSICE U Š. REPI

1.Dolazi semenom i širi se semenom, naročito setvom nedelekarisanog semena lucerke

2.Umnožava se nepoštovanjem plodoreda – setva šećerne repe bez poštovanja plodoreda

3.Zbog ne održavanja uvrtatina-ne suzbija se na uvratinama

4.Setvom šećerne repe na uvratinama odakle vilina kosica ulazi u parcelu

5.Širi se kombajnima prilikom vađenja šećerne repe

ŠTETNOST ZA ŠEĆERNU REPU

1.Vilina kosica  značajno utice na sadržaj hlorofila  i zabeležena je značajna redukcija  sadržaja pigmenata (14-54%) (S.Vrbničanin i sarad.Fakultet Zemun).

2.Cerkospora potpuno uništava biljke pokrivene vilinom kosicom. Biljke zaražene vilinom kosicom ne usvajaju fungicide.

3.Prinos šećerne repe zaražene vilinom kosicom može biti umanjen i do 30% na površinama šećerne repe gde je prisustvo viline kosice dominantno.

MOGUĆI NAČINI SUZBIJANJA

1.Ne dozvoliti da vam se vilina kosica useli u parcelu.

2.Ne sejati šećernu repu na uvratinama.

3.Održavanje ivica parcela i poljskih puteva:

    • Suzbijanje viline kosice na uvratinama pre cvetanja
    • Plodored u setvi šećerne repe gde je evidentirana vilina kosica 5 godina i više.
    • Primena herbicida na bazi propizamida (doza herbicida 3-4 kg po ha) u ranoj fazi pojave viline kosice (š. repa 6-7 listova –kada se vilina kosica prihvati za repu) – potrebna je višekratna primena herbicida.

Ukoliko se vilina kosica javi u manjim oazama u ranim fazama porasta šećerne repe, može se odstraniti ručno stavljanjem u džakove, iznošenjem napolje i spaljivanjem.

Оставите одговор