You are currently viewing VAŽNE ŠTETOČINE STRNIH ŽITA TOKOM JUNA

VAŽNE ŠTETOČINE STRNIH ŽITA TOKOM JUNA

Beli klasovi – posledica uboda stenice u stabaoce – VAŽNE ŠTETOČINE STRNIH ŽITA

Beli klasovi-posledica uboda stenice u stabaoce - VAŽNE ŠTETOČINE STRNIH ŽITA

Žitni pivci na klasu – VAŽNE ŠTETOČINE STRNIH ŽITA

Žitni pivci na klasu - VAŽNE ŠTETOČINE STRNIH ŽITA

Stenice na klasu

Stenice na klasu - VAŽNE ŠTETOČINE STRNIH ŽITA

Osa na klasu

Osa na klasu

VAŽNE ŠTETOČINE STRNIH ŽITA TOKOM JUNA

Promenom klime menjaju se i problemi u zaštiti bilja. Tako poslednjih godina usled visokih temperatura  u strnim žitima imamo sve više štetočina tokom vegetacije koje ukoliko se ne suzbijaju mogu naneti značajne štete pre svega kada je klas u pitanju, vaši sišu sokove, lema uništava lisnu masu strnih šita, žitni pivci hrane se zrnom u mlečnoj fazi pšenice, stenice prave ubode u klasiće -formirana zrna, trips siše sokove… sve prisutne štetočine dovode do pojave šturih zrna i direktno do smanjenja prinosa i kvaliteta zrna.

ŽITNA PIJAVICA – Lema melanopus  Još uvek je aktuelna!!!

Žitna pijavica je najčešća štetna vrsta na strnim žitima koja se javlja svake godine.Ishranom na listovima prave karakteristična oštećenja a može potpuno da uništi list.Štetočina se javlja uglavnom oazno. U vreme polaganja jaja treba u više navrata pregledati oko 25 biljaka i ukoliko broj jaja po biljci iznosi 10 i više treba očekivati jak napad larvi žitne pijavice koje i prave i najveće štete. Suzbijanje larvi raditi kada se ispili 10 larvi po m2 i drugi pokazatelj za suzbijanje je čim se primete prva oštećenja. Prisustvo larvi kontrolisati prolaskom kroz usev. Često se moraju suzbijati samo oazno.

VAŠI – Aphididae spp

Redovno se javljaju na klasu pšenice u većem intenzitetu upravo u ovim uslovima-vlažno i toplo.

Kritični prag po EPPO standardu za vaši je ako je napadnuto 70% biljaka tokom cvetanja pa do  mlečne zrelosti.

PŠENIČNI TRIPS –Haplothrips tritici

Svake godine u ovom periodu pa do žetve pšenice mogu se videti larve žitnog tripsa u klasu koje su naročito prisutne pred zrenje ovog useva. One se hrane sokovima plevica i zrna i mogu prouzrokovati šturos što direktno utiče na prinos. Njihova masovna pojava je u vreme formiranja zrna. Suvo i toplo vreme doprinosi većoj brojnosti tripsa.

ŽITNI PIVCI – Anisoplia spp

 Hrane se zrnima strnih žita u mlećnom zrenju. Na poljima pod strnim žitima sreću se 10 vrsta žitnih pivaca, a najčešće  Anisoplia austriaca. Intenzivnijem rojenju  ovih štetočina  doprinose ćešće padavine i toplije vreme. Uglavnom su brojniji na ivičnim delovima parcela širine 20-30 m. Povećanju šteta doprinosi kasnija setva strnih žita i na kasnijim sortama.Oni mogu biti vrlo štetni jer jedan odrastao insekat pojede 7-8 grama zrna, a zajedno sa njihovim rasturanjem može biti uništeno 50-90 zrna.

 (Bej-Bijenko,1955, Štetočine pšenice Prof.dr Dušan Čamprag,1980).

Hemijsko suzbijanje odraslih insekata treba ograničiti na ivične delove polja pod strnim žitima pri brojnosti 3-5 imaga po m2 (PRIRUČNIK iZVEŠTAJNO PROGNOZNE SLUŽBE,,1983.). Tretiranja izvoditi u najtoplijem delu dana sa insekticidima iz grupe piretroida. Naročito štete prave osatim sortama u koje spada i vrsta  tritikale na čijim klasovima se u toplom delu dana može naći veliki broj odraslih ove štetočine.

STENICE – Eurigaster spp

Štete na biljkama pričinjavaju odrasli insekti i larve. Prezimeli imago prvo napadne stabljiku, sisajući na centralnoj vlati dolazi do sušenja centralnog izbojka mladih biljaka pa imamo bele šture klasove. Glavne štete su na zrnu od larvi i imaga nove generacije u drugoj polovini juna. Pri pojavi larvi III uzrasta i brojnosti 4-5 po m2 treba ih suzbijati.

OSE PŠENICE – Dolerus spp

Javlja se u drugoj polovini maja i tokom juna, a više napada osate sorte pšenice.

VAŽNE ŠTETOČINE STRNIH ŽITA – SUZBIJANJE

Za suzbijanje gore navedenih štetočina se treba odlučiti nakon praćenja prisustva štetočina ali svakako ih ne treba zanemariti naročito one koje se javljaju kasnije u drugoj polovini juna meseca. Od insekticida za suzbijanje preporuka je primena insekticida iz grupe piretroida (Decis, Karate Zeon, Proteus, Fastac…).

Ukoliko imamo kasnija tretiranja od faze formiranja zrna i kasnije voditi računa o karenci insekticida.

Оставите одговор