You are currently viewing SUZBIJANJE TRIPSA U PROIZVODNJI U ZAŠTIĆENOM PROSTORU

SUZBIJANJE TRIPSA U PROIZVODNJI U ZAŠTIĆENOM PROSTORU

SUZBIJANJE TRIPSA U PROIZVODNJI U ZAŠTIĆENOM PROSTORU

Tripsi su štetočine duvana, povrća, cveća…u zatvorenom prostoru i u otvorenoj biljnoj proizvodnji. Ima ih više vrsta a najpoznatiji su Trips tabaci koji se hrani na duvanu, luku, pasulju, boraniji, paprici, cveću, itd. Frankliniela intonsa na lucerki i povrću, Trips gladioli, hrani se cvećem, a posebno na gladiolama. Francinela fusca, Frankliniella occidentalis – kalifornijski trips koji je najvažniji  u proizvodnji  u zatvorenom prostoru.

Tripsi su sitni insekti dužine 1-1,5 mm sa tankim krilima i dugim resama na njima. Tripsi imaju usni aparat sa testericom kojom probijaju kutikulu na listovima ili laticama cvetova. Sišu sokove iz ćelije. Dobri su letači. Kao sitni insekti obično ostaju skriveni u cvetu biljaka gde se hrane sokovima.

Kalifornijski trips

Kalifornijski trips je opasna i ekonomski značajna  štetočina povrća u zaštićenom prostoru. Spada u grupu polifagnih štetočina.

Domaćini su mu korovi kao i gajene biljke, naročito paprika, krastavac. Javlja se i na paradajzu.

Štetočina se najčešće nalazi na cvetu, zato se naziva trips cveta, u kojem može biti i 100 jedinki odraslih i larvi. U cvetu se hrani sisanjem biljnih sokova. I to od najmekših delova usled čega plodovi ostaju sitniji deformisani sa nekrotičnim pegama na paprici. Svojim oštećenjima umanjuju tržišnu vrednost proizvoda.
Na krastavcu se javlja od februara do decembra. Znači tokom nekoliko ciklusa proizvodnje tokom godine jer uslovi za razvoj u zaštićenom prostoru mu odgovaraju. Ima 12-15 generacija koje se preklapaju.

SUZBIJANJE:

1.Sobzirom da su mu domaćini i korovi važno je da se oko plastenika, staklenika održava higijena i redovno uklanjaju korovi.

2.Jedna od značajnih nepesticidnih mera u zaštićenom prostoru u kontroli tripsa jeste postavljanje i pravilno  raspoređivanje  plavih lepljivih ploča. Njima detektujemo prisustvo ove štetočine. Postavljanjem većeg broja lepljivih ploča mogu imati ulogu suzbijanja tripsa. PRIHVATLJIVO JE 10 LEPLJIVIH PLOČA NA 500 M2

3.Postavljanje insekatskih mreža na svim otvorima u objektima u  gde se proizvodnja odvija.

4.Klifornijski trips je otporan ne veliki broj insekticida koji se primenjuju pa je, a i zbog prisustva na skrivenim mestima njegovo suzbijanje je otežano. Inskticidi koji se koriste uglavnom deluju na larvene stadijuma tripsa L1 i L2. Ne deluju na jaja ni na lutku  koje se uglavnom nalaze na zemlji. Jedan od vodećih insekticida za suzbijanje kalifornijskog tripsa je Dicarzol 50 SP (insekto – akaricid) u količini 0,1% (10 g na 10 l vode). Koji treba primeniti folijarno i koji smanjuje populaciju tripsa.

Sobzirom na biologiju tripsa neophodno je – sprečiti izlaženje novih odraslih tripsa pa se preporučuje pored folijarne primene i prskanje. Zalivanje zemljišta kada larve L2 nakon ishrane padaju na zemlju I prelaze u stadijum predlutke i lutke. Ona  je slična larvama ali ima manja krila penje se na list odnosno cvet ali se ne hrani. Znači prskanje zemljišta raditi nakon folijarne primene Dicarzol-a pre formiranja lutke. Najbolje je tretirati preparatima na bazi bifentrina i hlorpirifosa. Na taj način se sprečava izletanje novih imaga tripsa i smanjuje se njegova brojnost.

Potrebno je smenjivati primenu navedenog insekticida sa insekticidom Laser (am spinosad) 240 SC koji treba primenjivati  u količini 0,5 l po ha. Njegova karenca je 7 dana.

Vrlo je važno zalivanje zemljišta jer samo prskanjem folijarno kalifornijski trips se ne može suzbiti.

Zbog velikog broja generacija uzeti u obzir da se navedeni inskticidi mogu  primeniti najviše dva puta. Tako da njihov raspored primene mora biti veoma stručan.

Aplikacija insekticida mora biti kvalitena jer su oni zavučeni u razna skrovita mesta biljaka i prostora proizvodnje. Mora se primnjivati sa većom količinom vode (400-600 l).

Kalifornijski trips

Kalifornijski trips

LEPLJIVE PLOČE ZA TRIPS I VAŠI U STAKLENIČKOJ PROIZVODNJI

LEPLJIVE PLOČE ZA TRIPS I VAŠI U STAKLENIČKOJ PROIZVODNJI

Oštećenja od tripsa

Oštećenja od tripsa

Redovno pregledati proizvodnju

Redovno pregledati proizvodnju

 

Оставите одговор