You are currently viewing ŠTA SU MIKOTOKSINI

MIKOTOKSINI

– Mikotoksini su metaboliti plesni koji su toksični ili imaju druge negativne biološke efekte na ljude i životinje. Plesni koje imaju značaj za prehrambenu industriju zbog potencijalne proizvodnje mikotoksina uključuju gljive rodova: Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Cladosporium, Alternaria, Trichothecium, Byssochlamys i Sclerotinia. Mikotoksini nastaju kao posledica prisustva gljiva koje za svoj rast i razvoj sintetizuju metabolite od kojih su neki korisni ( antibiotici ), no neki su toksični i nazivamo ih mikotoksinima.

Značaj koji imaju mikotoksini proizilazi iz činjenice da mikotoksini koje proizvode neke gljive uzrokuju pojavu bolesti kod čoveka i životinja. Čovek je najčešće izložen mikotoksinima putem hrane.

Fusarium spp na klipu kukuruza – MIKOTOKSINI

MIKOTOKSINI - Fusarium spp na klipu kukuruza

Ustlago maydis-mehurasta gar na klipu kukuruza i gusenica pamukove sovice

MIKOTOKSINI -Ustlago maydis-mehurasta gar na klipu kukuruza i gusenica pamukove sovice

Aspergillus spp. – sivo-žuta plesnivost klipa

MIKOTOKSINI -Aspergillus spp. - sivo-žuta plesnivost klipa

Prema podacima iz literature od oko 100 000 vrsta gljiva  200-250 vrsta mogu da luče mikotoksine. Među gljivama koje proizvode  mikotoksine na klipu kukuruza najpoznatije su: gljive iz roda Aspergillus, Fusarium, Penicillium, Mucor, Cladosporum… Sve one na klipu kukuruza prouzrokuju miceliju sa reproduktivnim organima različite boje koju nazivamo plesnima.

Značajne gljive  roda  Fusarium na pšenici i na kukuruzu koje proizvode mikotoksine su:  F. culmorum, F. graminearum i F. Poae.

Javljaju se na strnim žitima (klas) kao posledica infekcije tokom vegetacije u povoljnim vremenskim uslovima  i na kukuruzu (klip) kao posledica pre svega oštećenja od štetočina. Najvažniji mikotoksini koje ove gljive proizvode su Fusarenone i Zearalenon koji najviše proizvodi gljiva  F. graminearum. Ovaj mikotoksin kancerogen je za ljude i životinje. Gljive roda Fusarium proizvode i mikotoksin DON (Deoxynivalenol) i to vrste  iz ovog roda  Fusarium culmorum, Fusarium. graminearum, Fusarium sporotrichioides.

Hemijskom zaštitom useva pšenice primenom fungicida u vreme klasanja pšenice smanjujemo rizik od pojave ove gljive i značajno doprinosimo proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane.

Fusarium graminearum se razvija i na kukuruzu na svim oštećenjima od kukurznog plamenca na klipu, razlaže celulozu dovodi do lomljenja biljaka kukuruza i poleganja biljaka kukuruza.

Druga gljiva značajna koja se javlja na kukuruzu kao posledica oštećenja od štetočina jeste Aspergillus spp koja proizvodi aflatoksine. Iz roda Aspergillus Aspergillus ocharaceus, Aspergillus flavus (Sivo-žuta plesnivost),  su najrasprostranjenije i najvažniji proizvođači aflatoksina kao i gljiva Penicillium viridicatum.

One se razvijaju na klipu kukuruza i zrnu u polju, u skladištu i prilikom transporta. Sinteza aflatoksina je uglavnom u neuslovnim skladištima ali mogu nastati i u polju. Ukoliko su uslovi povoljni, visoka vlažnost tokom jeseni, sporije otpuštanje vlage zrna kao i više temperature mikotosini se mogu javiti i u polju pre kombajniranja kukuruza.

Najčešće infekcije nastaju  na oštećenim zrnima od insekata ili ptica.

Među štetočinama najvažnije su pamukova sovica i kukuruzni plamenac koje pored oštećivenja biljaka prenose spore Aspergillus flavus , koje se prenose i vetrom. Imago Diabrotica spp.  oštećuje svilu na klipu i na tim mestima nesmetano dolazi do  infekcije sa gljivama  Fusarium spp, Aspergillus spp.

Vrlo značajna gljiva koja se javlja na kukuruzu, a luči mikotoksine jeste Ustilago maydis – mehurasta gar kukuruza koja s javlja kao posledica oštećenja klipova (nakon grada, nakon skidanja metlica usled oštećivanja u semenskom kukuruzu…). Kod nekih hibrida kukuruza postoji osetljivost prema ovom patogenu i ćesto ceo klip je pretvoren u galu ovog patogena. Šećernatiji hibridi kukuruza podložniji su nastajanju gala U. maydis. Više se javljaju na klipu kukuruza šećerca, na silažnom kukuruzu na stablu i klipu i na ostalim hibridima merkantilne proizvodnje i to uglavnom na klipu. Zbog proizvodnje mikotoksina od strane ove gljive neophodno je odstranjivati gale u kukuruzu namenjenom za ishranu stoke.

Оставите одговор