You are currently viewing SKLADIŠTENJE I ČUVANJE CRNOG LUKA

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE CRNOG LUKA

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE CRNOG LUKA

Mnogi činioci pre berbe utiču na kvalitet crnog luka i njegovo čuvanje. Dužina i kvalitet čuvanja crnog luka su sortne specifičnosti ali i faktori spoljne sredine, zaštita tokom vegetacije, zrelost u vreme berbe, način berbe i rukovenje lukovicama, imaju značajnog uticaja da se očuva luk prilikom skladištenja.

Cilj čuvanja crnog luka je da ne dođe do proklijavanja lukovica, da se očuva kvalitet i da lukovice tokom čuvanja ostanu zdrave sa aspekta pojave fitopatoloških promena.

Poseban problem u proizvodnji i čuvanju crnog luka predstavljaju gljive i bakterije koje prouzrokuju trulež glavica i koje mogu inficirati luk na njivi tokom vegetacije u svim razvojnim stadijima luka, a iz polja se prenose u skladišta gd u neuslovnim prostorima za čuvanje nastavljaju razvoj i vrlo brzo šire.

Najvažnije bolesti koje se javljaju tokom čuvanja crnog luka su:

1.Bolest truljenja lukovica koje prouzrokuju gljive iz roda Botrytis koje napadaju luk još na njivi, a razvoj gljiva nastavlja se u skladištu. Nekoliko vrsta iz ovog roda gljive mogu prouzrokovati značajne štete, a kao posledica njihovog prisustva jeste pojava plesni I truljenje. Simptomi se javljaju na vratu luka koje postaju razmekšane I dobijaju svjetlije smeđu nijansu. Daljim razvojem parazita luk se osuši i smežura. Na trulim delovima razvija se siva prevlaka konidiofora i konidija. Ova bolest u polju se razvija u latentnom obliku bez vidljivih simptoma, a u skladištu javlja se posle 8-10 nedelja skladištenja. Simptomi na uskladištenim lukovicama se manifestuju u vidu omekšavanja vrata lukovica, a zatim patogen prodire u unutrašnjost lukovice zbog čega ovojni listovi postaju tamno mrke boje dok se između njh formira beličasta micelija sa konidijama, a u okviru nje nastaju sitna crnkasta telašca-sklerocije.

2.Aspergilus niger, gljiva koja tokom čuvanja na lukovicama prouzrokuje crnu trulež, prepoznaje se po crnim tačkicama na ovojnim listovima, a kasnije dolazi do omekšavanja lukovica. Pojava ove gljive u skladištu se može umanjiti ukoliko se lukovice pre odlaganja drže na 50 stepeni u trajanju od 3 sata. Čuvanjem na niskim temperaturama odlaže se razvoj gljive, ali sa povećanjem temperature na oko 15 stepeni gljiva nastavlja sa razvojem.

3.Penicillium spp, gljiva koja prouzrokuje zeleno – plavu plesan -navlaku na lukovicama koje kasnije omekšavaju.. Ona se javlja uglavnom na lukovicama kao posledica mehaničkih povreda, ili na mestima koje su oštećene od sunca…

4.Veoma agresivno propadanje uskladištenog luka prouzrokuju bakterije (Pseudomonas spp., Erwinia ...) i često je vlažno truljenje skriveno u unutrašnjosti lukovica. Vizuelno se ne primećuje, a može se prepoznati po neprijatnom mirisu. Inficiran luk sa bakterijama počinje truliti prilikom čuvanja 2-3 meseca nakon vađenja.

MERE KOJE MOGU UMANJITI TRULJENJE LUKA PRILIKOM ČUVANJA

1.Da bi se smnjila pojava bolesti pri skladištenju, vađenje luka se mora obavljati po suvom vremenu da bi lukovice suve stigle u skladište, a tokom čuvanja sprečiti kondenzaciju vode na lukovicama.

2.Higjenske mere tokom berbe imaju za cilj da se smanji mogućnost razvoja gljiva na lukovicama tokom čuvanja.

3.Vreme vađenja je veoma bitan faktor u čuvanju crnog luka i ono se određuje na osnovu procenta poleglih biljaka. Ranija berba kada je poleglo 20-50% biljaka, tokom čuvanja dolazi do manjeg i sporijeg proklijavanja lukovica. Sa druge strane prinos je umanjen u odnosu na sakupljanje luka kada je poleglo 80 i više %.

4.Luk pre skladištenja treba očistiti tako što se odsecaju suvi listovi uz obavezno ostavljanje vrata lukovice oko 2 cm. Nakon vađenja pre skladištenja luka, ukloniti ovojne ljuspe luka

5.Skladištiti samo zdrave, neoštećene lukovice i dobro osušene.

6.Optimalna temperatura za čuvanje lukovica za konzum je nula stepeni i pri toj temperaturi slatke sorte se mogu čuvati 15-30 dana. Ljuti lukovi 6-9 meseci pri čemu optimalna relativna vlažnost vazduha treba da je 65-70% uz cirkulaciju vazduha. U toku prvih nedelju dana skladištenja strujanje vazduha treba da bude intenzivnije. Da bi se u potpunosti i sa sigurnošću osušila ljuska, te da bi se sprečio razvoj gljivica na njihovoj površini

7.Korišćenje zdravog sadnog materijala, trogodišnji plodored i primena fungicida tokom vegetacije, naročito one iz grupe botriticida Switch, Teldor pri pojavi simptoma gljive Botrytis spp. na listovima biljaka tokom vegetacije. Zaštita tokom vegetacije doprinosi održavanju zdravog useva I ne prenošenje prouzrokovača bolesti na lukovice.

Oboleli arpadžik

Oboleli arpadžik

Botritis na luku

Botritis na luku

Botritis na lukovicama

Botritis na lukovicama

BAKTERIOZNA TRULEŽ LUKA

BAKTERIOZNA TRULEŽ LUKA

Оставите одговор