You are currently viewing SETVA PŠENICE SA „TAVANA“ – MOŽE DA UGROZI PROIZVODNJU!!!

SETVA PŠENICE SA „TAVANA“ – MOŽE DA UGROZI PROIZVODNJU!!!

SETVA PŠENICE I JEČMA JE NA PRAGU- podsećamo poljoprivredne proizvođače da je jadan od najznačajnih faktora u postizanju očekivanih prinosa setva zdravog i kvalitetnog DEKLARISANOG semena- sortno čisto i zdravstveno ispravno i sa najboljom klijavošću!!!

 

ŠTA DAJE SETVA DEKLARISANOG SEMENA:

1.Maksimalno iskorišćenje Genetskog potencijala svake sorte se može ostvariti pre svega setvom deklarisanog semena. Povećanje prinosa uz poštovanje svih drugih tehnoloških procesa može biti i 5- 30%;

2.Sprečavanje širenja korovskih biljaka putem semena, te umanjuje broj tretmana herbicidima.

3.Sprečavanje širenja bolesti koje se prenose putem semena, odlaganje njihove pojave kao i odlaganje tretmana fungicidima.

4.Osigurava brže i ujednačenije nicanje i ostverenje željenog sklopa

5.Osigurava nicanje zdravih klijanaca i mladih biljčica u jesen što sprečava ranu pojavu bolesti u proleće

6.Umanjuje troškove zaštite

7.Veća zaštita korisnika semena i životne sredine kroz  tretman u profesionalnim doradnim centrima.

PATOGENI KOJI SE PRENOSE SEMENOM

setva psenice - seme

ŠTA ZNAČI DEKLARISANO SEME-karakteriše  ga genetska-sortna čistoća i potencijal za prinos!

PROIZVODNJA SEMENA-DEFINISANA je Zakonom o semenu :

Proizvodnja semena podleže obaveznoj stručnoj kontroli.

Podrazumeva stručno  kontrolisanu proizvodnju u polju kod određenih proizvođača koji su svoju proizvodnju semena uredno prijavili .

STRUČNU KONTROLU PROIZVODNJE SEMENA VRŠI Ministrstvo koje te poslove može poveriti stručnim organizacijama koje ispunjavaju uslove definisane ovim Zakonom o semenu-u praksi to su uglavnom Poljoprivredne stručne službe koje vrše stručnu kontrolu u proizvdnji.

Kontrola se sastoji od stručnog i zdravstvenog pregleda:

Stručna kontrola obezbeđuje i garantuje:

Sortnu čistoću semena-da je proizvedena upravo sorta koju je proizvođač i prijavio.

Zdravstveni pregled podrazumeva da pregledom u polju nije nađeno prisustvo patogena čiji je procenat iznad dozvoljenog a koji je definisan

Pravilnikom o zdravstvenoj kontroli semena i sadnog materijala

Laboratorijska kontrola proizvedenog semena kontroliše klijavost semena ( da li je ona u granicama definisanog u Zakonu o semenu) i zdravstvenu ispravnost tj. da li je prisustvo patogena na semenu definisanih u Pravilniku  o zdravstvenoj isparvnosti semena u dozvoljenim granicama što se naročito odnosi na patogene koje se prenose semenom. Ispitivanje i utvrđivanje kvaliteta semena obavlja akreditovana laboratorija.

Kvalitetna zaštita u doradi semena:

Izbor efikasnog fungicida koji ima kontaktno i sistemično delovanje i suzbija patogene koji se prenose semenom.

Kvalitetno dorađeno i tretirano seme fungicidima znaći-svako zrno ima doziranu količinu fungicida i ujednačena zaštita svakog semena!

Seme može da se stavlja u promet samo ako je dorađeno.

Doradom semena može da se bavi privredno društvo, odnosno preduzeće, drugo pravno lice i preduzetnik (u daljem tekstu: dorađivač), koji je upisan u Registar dorađivača semena.

Seme u prometu mora biti upakovano u originalno pakovanje na način koji obezbeđuje očuvanje njegovog kvaliteta. Seme u prometu mora da odgovara kvalitetu označenom u deklaraciji i na etiketi.

SETVA PŠENICE „SA TAVANA“

1.Setva pšenice “sa tavana” nosi sa sobom mnogobrojne rizike jer se semenom prenosi veliki broj fitopatogenih gljiva koje mogu da ugroze klijanje i nicanje semena i prouzrokuju i propadanje klijanaca.

2.Može se očekivati ranija i intenzivnija  pojava bolesti pa tako i ranija primena fungicida.

3.Improvizovani tretman semena fungicidima ne obezbeđuje kvalitetnu zaštitu semena

Prilikom izbora sorte za setvu pšenice i ječma pored uvažavanja genetskog potencijala za prinos, odabrati seme koje je tretirano onim fungicidima  koji su se do sada pokazali kao efikasni u zaštiti semena ozimih strnih žita:

Redigo Pro– Sistemični fungicid za tretiranje semena ozimih strnih žita (pšenica,ječam,raž,ovas,Tritikale). Tokom faze bubrenja i klijanja posejanog semena , ukoliko je seme tretirano ovim fungicidom ono usvaja fungicid i na taj način obezbeđuje zaštitu semena i mladih biljčica od prouzrkovača bolesti u ranim fazama razvoja (Tilletia tritici, Ustilago tritici, Ustilago nuda, Pyrenophora graminea, Cochliobolus sativus, Fusarium nivale i drugih Fusarium spp)

Lamardor 400 FS (sistemični fungicid za pšenicu-zaštita od glavnica (Tilletia tritici, T. laevis) i otkrivene gari (Ustilago nuda sp. tritici), kao i fuzariozne truleži korena i prizemnog dela stabla (Fusarium spp.) 

za ječam, u cilju suzbijanja gari na ječmu (Ustilago nuda, Ustilago hordei), mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) i fuzariozne truleži stabljike (Fusarium spp.).

Vibrance Duo fungicid registrovan  za tretiranje semena pšenice, ječma, tritikalea, raži i ovsa. Novi tretman semena koji u startu obezbeđuje zdrav usev, siguran sklop i bolji razvoj korena.

Celest plus (kontaktni insekticid i fungicid) koji u sebi kombinuje delovanje na patogene i na insekte.

Celest plus na taj način pored fungicidnog delovanja obezbeđuje zaštitu useva u jesenjem periodu i od zemljišnih štetočina i to žičara,žitnog bauljara i nekih muva.

Raxil Star (sistemični fungicid- Za zaštitu semena ječma, u cilju suzbijanja prouzrokovača gari na ječmu (Ustilago nuda), prugavosti lišća ječma (Pyrenophora graminea) i propadanja klijanaca strnih žita.

Systiva sistemični fungicid koji smanjuje potencijal rane pojave bolesti na listu i stablu pšenice i ječma.

Iako na tržištu postoji veći broj i drugih fungicida koji se mogu koristiti za tretiranje semena strnih žita,  mali broj njih ima fungicidno delovnje na gljivu Fusarium spp. koja je značajna u početnim fazama klijanja semena i nicanja biljaka i koja u jesen prouzrokuje trulež i propadanje mladih biljčica.

Оставите одговор