You are currently viewing PAŽLJIVO I ODGOVORNO SA SUZBIJANJEM GLODARA U ATARU!

PAŽLJIVO I ODGOVORNO SA SUZBIJANJEM GLODARA U ATARU!

AKTIVNA RUPA GLODARA

AKTIVNA RUPA GLODARA - agrolekar

SVEŽA OŠTEĆENJA OD GLODARA

SVEŽA OŠTEĆENJA OD GLODARA - agrolekar

PAŽLJIVO I ODGOVORNO SA SUZBIJANJEM GLODARA U ATARU!

Vremenski uslovi pogoduju štetočinama u polju: toplo vreme bez magle povećava brojnost glodara koji su na nekim površinama pod strnim žitima napravili značajne oaze i štete.

Poljoprivredni proizvođači su do sada već u nekoliko navrata suzbijali ove štetočine sa slabim rezultatima.

Razlozi neuspeha u suzbijanju:

1.Topla jesen je doprinela njihovom množenju nakon žetve jesenjih kultura gde su one stvorile kolonije već tokom rane jeseni sa kojih su samo migrirale na novoposejane površine pod strnim žitima.

2.Neblagovremeno suzbijanje pri manjoj brojnosti-brzo se množe.

3.Izostaje šira akcija suzbijanja.

4.Štetočine se ne suzbijaju na nepoljoprivrednim zemljištima.

5.Značajan procenat neobrađenih površina.

6.Nedostatak efikasnih rodenticida.

7.Izostanak magle koja redukuje ove štetočine.

Glodari su grupa opasnih štetočina sa aspekta oštećivanja useva i sa aspekta suzbijanja.

Sada su ugrožena ozima strna žita, lucerišta, voćnjaci, uljana repica…Pregledom useva zapaža se visoka brojnost na strnim žitima koja su ugrožena od strane ovih štetočina.

 Useve oštećuju pregrizanjem mladog lišća biljaka oko svojih jazbina stvarajući lako uočljive oaze u polju. Karakteriše ih brzo prenamnožavanje i ukoliko se na vreme ne redukuju suzbijanjem, njihova brojnost često preraste u kalamitetnu pojavu (visoku brojnost) kada je teško zaštititi useve i sprećiti štete.

Da bi se umanjila njihova brojnost i štete kojih će sve više biti na strnim žitima neophodna je SVEOBUHVATNA AKCIJA SUZBIJANJA NA JESENJIM USEVIMA, LUCERIŠTIMA, VOĆNJACIMA I NEPOLJOPRIVREDNIM POVRŠINAMA (livade, pašnjaci, kanali, oko puteva..).

MAMCI ZA SUZBIJANJE:

1.MAMCI NA BAZI CINK FOSFIDA –5 gr po aktivnoj rupi – NAJEFIKASNIJI!!!

2.MAMCI NA BAZI BROMADIOLONA -10-20 gr po aktivnoj rupi. Sobzirom na mehanizam delovanja bromadiolona  koji su antikoagulanti, ovi mamci imaju vremenski odloženo dejstvo i suzbijanje je potrebno ponoviti za 7 dana.

Na poljima pod lucerkom  suzbijanju treba da prethodi drljanje i nakon te mere lakše će se uočiti aktivne rupe ovih štetočina.

PRAVILNA PRIMENA MAMAKA ZA SUZBIJANJE GLODARA podrazumeva da pri postavljanju mamaka on mora biti stavljen u rupu koju obavezno zatrpati i „nagaziti“.

Pri postavljanju mamaka  važno je voditi računa da se mamci ne rasipaju,da ne ostaju po površini da bi se sprečilo trovanje divljači, ptica..

S obzirom da se radi o otrovnim materijama izvođači suzbijanja obavezno treba da koriste  lična zaštitnu opremu (rukavice,masku).

Za bezbednu primenu mamaka mogu se koristiti kašike za doziranu količinu sa dugačkom drškom.

VAŽNO I OBAVEZNO!!!

Mamci se stavljaju u aktivne rupe koje se moraju zatrpati radi zaštite divljači i ptica od trovanja!!!

Оставите одговор