You are currently viewing ORGANSKA PROIZVODNJA U ZAŠTIĆENOM PROIZVODNOM PROSTORU

ORGANSKA PROIZVODNJA U ZAŠTIĆENOM PROIZVODNOM PROSTORU

organska proizvodnja - agrolekar

organska proizvodnja u zatvorenom - agrolekar

organska proizvodnja u zatvorenom prostoru - agrolekar

Plava lepljiva ploča za hvatanje tripsa

Plava lepljiva ploča za hvatanje tripsa

Predator – Zlatooka

Predator - Zlatooka

Predator – Stenica

Predator - Stenica

ORGANSKA PROIZVODNJA – SMERNICE U ZAŠTITI OD ŠTETNIH ORGANIZAMA

Problemi u zaštiiti bilja (štetočine, bolesti i korovi ) koji se javljaju u konvencionalnoj proizvodnji jednako su značajni i u organskoj proizvodnji, ali rešavanje tih problema se u mnogome razlikuje u organskoj proizvodnji.

Zaštita bilja u organskoj proizvodnji zasniva se uglavnom na korišćenju alternativnih metoda i koriste se sve raspoložive metode zaštite bilja osim upotrebe sintetičkih pesticida.

U zaštićenom prostoru proizvodnja  na principima organske proizvodnje je specifična i zahteva primenu bioloških mera borbe:  primenjivanje biopesticida, biljnih preprata kao i prirodnih neprijatelja.

PREVENTIVNE MERE – značajne u proizvodnji u zaštićenom prostoru pa i u organskoj proizvodnji:

1.Higjenske mere

Pre početka novog ciklusa proizvodnje neophodna je  dezinfekcija objekata zaštićenog prostora, toplih leja, plastenika, dezinfekcija oruđa i alata…Prilikom dezinfekcije koristiti plavi kamen, alkohol, sapun…

Tokom proizvodnje značajne su higjenske mere koje se odnose na učesnike u proizvodnji:

-ulaziti u posebnoj obući

– koristiti rukavice za jednokratnu upotrebu prilikom sadnje, rasađivanja pikiranja…

 -pušenje nije dozvoljeno u zaštićenom proizvodnom prostoru.

Dezinfekcija zemljišta kojom se postiže uništavanje patogena-prouzrokovača bolesti, štetočina i korova:  

Kadifa i neven koriste se za biološku dezinfekciju zemljišta u zaštićenom prostoru. Setvom i gajenjem kadife kao prethodnog useva, zemljište se čisti od nematoda i nekih štetnih gljivica.

2.Agrotehničke mere

-plodored, vreme setve

-đubrenje

-sklop biljaka – pregusti usevi dovode do povoljnog mikroklimata za razvoj bijnih bolesti

izbor sorti i hibrida tolerantnih na bolesti i štetočine je značajna mera u zaštiti bilja u organskoj proizvodnji

s obzirom da se semenom prenosi značajan broj patogena koje u vegetaciji zahtevaju  primenu pesticida, veoma je značajna upotreba sertifikovanog semena za direktnu setvu i proizvodnju rasada

3.Mehaničke mere

-uništavanje biljnih ostataka

-odstranjivanje zaraženih biljaka…

4. Biopesticidi:

-su određene vrste pesticida koji se dobijaju iz biljaka, životinja ili napravljeni od nekih minerala u koje spadaju biofungicidi, feromoni, predatori…

ORGANSKA PROIZVODNJA – ZAŠTITA OD BOLESTI U ZAŠTIĆENOM PROSTORU

Sve biljne proizvodnje u zaštićenom prostoru zahtevaju povoljne mikroklimatske uslove  za svoj rast i razvoj, tako i biljne bolesti zahtevaju povoljne uslove za pojavu i razvoj. Previsoka vlažnost vazduha i jaka kolebanja temperature pogoduju razvoju gljivičnih oboljenja i slabe otpornost biljaka.

Mikroklimatski uslovi u zatvorenom prostoru su pod uticajem vlažnosti i temperature koji vladaju u proizvodnom prostoru.

Postizanje kontrolisanih mikroklimatskih uslova u zatvorenom proizvodnom prostoru podrazumevaju:

1.Redovnu kontrolu vlažnosti vazduha, zemljišta i temperature.

2.Provetravanje koje se obavlja u najtoplijem delu dana (11-14 č), kratkotrajno, kada su hladni i vetroviti dani. Tokom toplih, proletnjih dana provetravanja su duža i češća.Otvori za provetravanje podižu se naizmenično i uvek na onoj strani koja je suprotna od pravca duvanja vetra.

3.Održavanje uslova proizvodnje bez kondenzacije i kapljanja vode

4.Poštovati optimalan sklop biljaka pri sadnji koji je različit za pojedine biljne vrste.

Svaka biljna vrsta za svoj rast i razvoj zahteva određenu noćnu i dnevnu temperaturu kao i određenu vlažnost zemljišta što se reguliše zalivanjem. Jako je važno naći balans između zahteva biljaka i prouzrokovača biljnih bolesti.

BIOLOŠKE MERE U SUZBIJANJU BOLESTI U ZAŠTIĆENOM PROSTORU – BIOFUNGICIDI

Biofungicidi su biljni ekstrakti, biljna ulja, ekstrakti komposta…:

PRIMERI NEKIH BIOFUNGICIDA

Quiponin (ekstrakt Quillaja saponaria)

C-pro (ekstrakt semena grožđa)

Antagonisti (Bacillus subtillis, Clonostachys rosea)

Induktori otpornosti (Bion…)

Aktivne supstance koje su dozvoljene po direktivi  EC 889/2008 odnosno Nacionalnim pravilnikom u organskoj proizvodnji: Bakar, Bikarbonati (Ki Na), Neem, Mineralna ulja, Piretrum, Rotenon, Pesticidni sapuni, Spinozad.

Bakarni preparati su veoma efikasni u zaštiti bilja u organskoj proizvodnji, ali količina elementarnog bakra je limitirana na 6 kg/ha u organskoj proizvodnji.

ORGANSKA PROIZVODNJA – ZAŠTITA OD ŠTETOČINA U ZAŠTIĆENOM PROIZVODNOM PROSTORU

Mehaničke mere u suzbijanju insekata u organskoj prpouzvodnji:

– postavljanjem zaštitnih mreža (insect proof) koje treba postaviti na ulaze, ventilacione otvore i time uspešno zaštititi proizvodnju od tripsa, štitastih moljaca, muva, lisnih minera..)

-sakupljanje štetočina u manjim prostorima je takođe korisna mera (puževa na pr.)

-veoma su korisne lepljive “vizuelne ploče“ (žute, bele, plave)

-postavljanjem ploča u zaštićenom proizvodnom prostoru  može se raditi monitoring – detektovanje prisustva štetočina

-praćenje intenziteta prisustva štetočina

– doprinose redukciji štetočina u zaštićenom prostoru

BIOLOŠKE MERE U SUZBIJANJU ŠTETOČINA U ZAŠTIĆENOM PROIZVODNOM PROSTORU – PREDATORI

Postoji veliki broj predatorskih vrsta kojima se uspešno mogu suzbijati štetočine u zaštićenom proizvodnom prostoru.

PRIMERI PREDATORSKIH VRSTA

1.Predatorske stenice

Hrane se gusenicama, larvama, biljnim vašima, crvenim paukom, lisnim buvama, tripsima…

2.Zlatooke

Hrane se biljnim vašima, larvama štitastih vaši, jajima cikada, tripsa, leptira, tvrdokrilaca i grinja),

3.Bubamare – značajni predatori za biljne vaši.

BILJKEALTERNATIVNI DOMAĆINI ZA SUZBIJANJE ŠTETOČINA

– Facelija – domaćin za Frankinella occidentalis (trips). Smanjuje se brojnost ove štetočine.

– Carpinus betulus – domaćin za predatorske grinje fitozeide.

– Rosa spp. – domaćin za predatorske grinje.

– Rubus ulmifolius – alternativni domaćin za Anagrus atomus parazitoida Empoasca.

– Hedera helix – domaćin za Lobesia botrana i drugi.

Ubacivanjem navedenih biljaka može se uticati na redukciju štetočina u zaštićenom proizvodnom prostoru

ORGANSKA PROIZVODNJA – SUZBIJANJE KOROVA U ZAŠTIĆENOM PROIZVODNOM PROSTORU

PREVENTIVNE MERE

1.Sprečiti unošenje semena korova u zštićeni prostor.

2.Sprečiti plodonošenje korova.

3.Prilikom korišćenja stajnjaka voditi računa i sprečiti unošenje semena korova.

ULOGA MALČA U SUZBIJANJU KOROVA

Malčiranje predstavlja pokrivanje međurednog prostora materijalima koji su dozvoljeni u organskoj proizvodnji.

Za nastiranje zemljišta u organskoj proizvodnji mogu se koristitit prirodni materijali seno, slama, strugotina drveta, kompostirani stajnjak.

 Siintetički malč: Providna i crna polietilenska folija.

Ovaj način suzbijanja korova ima i negativnu stranu usled pojave glodara koji se više javljaju ukoliko kao malč koristi slama.

Оставите одговор