You are currently viewing IZBOR PRAVOG SEMENA ZA SETVU PŠENICE  – SIGURAN PRINOS

IZBOR PRAVOG SEMENA ZA SETVU PŠENICE – SIGURAN PRINOS

Dobro očišćeno seme

Tretirano fungicidom

Dobro očišćeno seme - Tretirano fungicidom

Ne tretirano

Dobro očišćeno seme - Ne tretirano

Improvizovana dorada – Loše očišćeno seme

Tretirano fungicidomImprovizovana dorada-Loše očišćeno seme - Tretirano fungicidom

Ne tretirano

Improvizovana dorada-Loše očišćeno seme - Ne tretirano

IZBOR PRAVOG SEMENA

Za sigurniju proizvodnju pšenice u cilju ostvarivanja stabilnih i visokih prinosa značajno je da usev tokom cele vegetacije od setve do žetve bude zaštićen od bolesti. Prisustvo patogena i bolesti u povoljnim godinama umanjuju genetski potencijal pšenice.

Očuvanje zdravog useva pšenice tokom proizvodnje kreće setvom deklarisanog semena koje je kvalitetno zaštićeno fungicidom od patogena koji se prenose semenom.

Proizvodnja Deklarisanog semena podrazumeva kontrolisanu proizvodnju kod određenih proizvođača kako u polju tako i u laboratorijama nakon žetve.  Stoga na površinama na kojima je posejano seme „sa tavana“ može se očekivati ranija i intenzivnija  pojava bolesti pa tako i ranija i višekratna  primena fungicida.

Stručna kontrola u proizvodnji semena

 -Sortna čistoća semena

 -Zdravstveno ispravno proizvedeno seme

Kvalitetna dorada semena

-Izbor efikasnog fungicida koji se nanosi na seme

Fungicid koji ima kontaktno i sistemično delovanje i suzbija patogene koji se prenose semenom:

 –Fusarium spp. patogen koji se nalazi i untrašnjosti semena i prouzrokuje trulež korena i prizemnog dela stabla što dovodi do propadanja klijanaca i na taj način se redukuje broj biljaka u nicanju.

Tilletia spp.– prouzrokovač glavnice,

Ustilago nuda -prouzrokovač gari,

Septoria nodorum prouzrokovača sive pegavosti lista i klasa…

Dobro zaštićeno seme karakteriše nesmetano klijanje i nicanje nakon setve  obezbeđuje očekivani sklop biljaka u početnim fazama razvoja.

 -Ujednačeno nanošenje fungicida – može se ostvariti jedino u doradnim centrima

Improvizavanom doradom semena sa “tavana” izostaje ispravno doziranje pa tako i efikasna zaštita!!!

Prilikom izbora sorte za setvu pšenice i ječma pored uvažavanja genetskog potencijala za prinos, odabrati seme koje je tretirano onim fungicidima  koji su se do sada pokazali kao efikasni u zaštiti semena ozimih strnih žita:

Lamardor 400 FS (sistemični fungicid za pšenicu-zaštita od glavnica (Tilletia tritici, T. laevis) i otkrivene gari (Ustilago nuda sp. tritici), kao i fuzariozne truleži korena i prizemnog dela stabla (Fusarium spp.) i za ječam, u cilju suzbijanja gari na ječmu (Ustilago nuda, Ustilago hordei), mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) i fuzariozne truleži stabljike (Fusarium spp.).

Vibrance Duo fungicid registrovan  za tretiranje semena pšenice, ječma, tritikalea, raži i ovsa. Primenom ovog fungicida postiže se kompletna zaštita od patogena značajnih u vreme klijanja i nicanja ovih useva. Novi tretman semena koji u startu obezbeđuje zdrav usev, siguran sklop i bolji razvoj korena.

Celest plus (kontaktni insekticid i fungicid) koji u sebi kombinuje delovanje na patogene i na insekte.

Celest plus na taj način pored fungicidnog delovanja obezbeđuje zaštitu useva u jesenjem periodu i od zemljišnih štetočina i to žičara,žitnog bauljara i nekih muva. Doprinosi boljem razvoju korenovog sistema boljem bokorenju i uspešnijem prezimljavanju.

Raxil Star (sistemični fungicid – Za zaštitu semena ječma, u cilju suzbijanja prouzrokovača gari na ječmu (Ustilago nuda), prugavosti lišća ječma (Pyrenophora graminea) i propadanja klijanaca strnih žita (Fusarium spp.), i pšenice, u cilju suzbijanja prouzrokovača glavnica-gari (Tilletia tritici, T. laevis) i otkrivene gari (Ustilago nuda ssp. tritici), kao i propadanja klijanaca strnih žita (Fusarium spp.).

Systiva sistemični fungicid koji smanjuje potencijal rane pojave bolesti na listu i stablu pšenice i ječma.

Iako na tržištu postoji veći broj i drugih fungicida koji se mogu koristiti za tretiranje semena strnih žita  mali broj njih ima fungicidno delovnje na gljivu Fusarium spp. koja je značajna u početnim fazama klijanja semena i nicanja biljaka.

Оставите одговор