You are currently viewing CERKOSPORA – ZAŠTITA ŠEĆERNE REPE

CERKOSPORA – ZAŠTITA ŠEĆERNE REPE

CERKOSPORA - ZAŠTITA ŠEĆERNE REPE

CERKOSPORA – ZAŠTITA ŠEĆERNE REPE

Nakon dužeg perioda povoljnih uslova za infekciju cerkosorom na terenu je usled prisustva simptoma pegavosti lista šećerne repe u toku prvi tretman u cilju zaštite od ove bolesti. Visoke temperature koje imamo doprinose  intenzivnoj sporulaciji – nastajanju velikog broja konidija kojima se ova gljiva širi. Stoga ovo je vreme kada obavezno treba uraditi tretman šećerne repe u cilju sprečavnja nastajanja novih pega.

Svakako stanje sa cerkosporom potrebno je sagledati na svakoj parceli koje je različito u zavisnosti od sorte, plodoreda… Procena potrebe prvog tretmana je veoma važna koja diktira dalju dinamiku suzbijanja cerkospore.

Nekoliko napomena:

1.Izbeći tretiranja pri jakoj rosi na šećernoj repi

2.Izbeći primenu fungicida na temperaturama iznad 25 stepeni

3.Dodati okvašivač prilikom primene fungicida

4.OBAVEZNO UKLJUČITI KONTAKTNE FUNGICIDE

VAŽNO!!!

1.SVAKA NJIVA ŠEĆERNE REPE ZAHTEVA POSEBAN PRISTUP U ZAŠTITI OD CERKOSPORE!!!

2.KONTAKTNI FUNGICID VEOMA VAŽNI U ZAŠTITI OD CERKOSPORE –OBAVEZNO IH UKLJUČITI  U PRVA TRI TRETMANA

3.PRI IZBORU FUNGICIDA ZA NAREDNI TRETMANA IZBOR DA BUDE NA FUNGICIDIMA DRUGAČIJEG MEHANIZMA DELOVANJA U ODNOSU NA PRETHODNI TRETMAN

4.OMOGUĆITI DOBRU POKROVNOST LISTA PRIMENOM VEĆE KOLIČINE VODE (250-300 l po ha) i POVEČATI BOLJE POVEZIVANJE FUNGICIDA NA LIST BILJAK UZ DODATAK OKVAŠIVAČA.

IZBOR FUNGICIDA – CERKOSPORA

Sobzirom da su mnoge aktivne materije iz grupe triazola zabranjene kao i jedan od značajnih kontaktnih fungicida sa a.m. hlorotalonila, ostaje nam u zadatak veoma obazriva primena dozvoljenih fungicida u zaštiti šećerne repe od cerkospore.

Fungicidi sa kontaktnim delovanjem:

Maksimalan broj tretiranja 3-4 puta

Aktivne materije mankozeb, bakar hidroksid, bakar oksid koje je neophodno kombinovati sa fungicidima sa kurativnim delovanjem.

Kombinacije aktivnih materija koje se mogu primeniti u zaštiti od cerkospore:

1.Fluopiram + protiokonazol (Propulse u dozi 1,2 l po ha)

2.Triazoli + strobilurini:Amistar extra (0.75 l po ha), Amistar gold, Teatar plus (1 l po ha), Mercyri (1 l po ha), Opera 1 l po ha,Unify (0,9 l po ha)

3.Prohloraz + tebukonazol: Zamir 1 l po ha

4.Tebukonazol + tiofanat metil: Antre plus 1,5 l po ha

Maksimalan broj tretiranja 2 puta izuzev fungicida Zamir koji se može primeniti 3 puta u toku vegetacije.

VAŽNO

Sobzirom da će se u zaštitu od cerkospore uključiti primena strobilurina verovatno u više navrata voditi računa o vremenskom razmaku između tretmana koji u tom slučaju mora biti kraći.

Оставите одговор