You are currently viewing BOLESTI SUNCOKRETA – POVOLJNI USLOVI ZA POJAVU!!!

BOLESTI SUNCOKRETA – POVOLJNI USLOVI ZA POJAVU!!!

Crna pegavost na stablu suncokreta (Phoma spp)

Crna pegavost na stablu suncokreta (Phoma spp)

Trulež glavice suncokreta (Botrytis cinerea)

Trulež glavice suncokreta (Botrytis cinerea)

Sekundarna zaraza biljke suncokreta, maj 2023.

Sekundarna zaraza biljke suncokreta, maj 2023.

BOLESTI SUNCOKRETA – POVOLJNI USLOVI ZA POJAVU!!!

Bolesti suncokreta često su ograničavajući faktor proizvodnje, ali sa pojavom novih hibrida suncokreta opasnost od bolesti je umanjena, iz razloga što su novije generacije hibrida suncokreta tolerantnije na mnoge bolesti.

Važno oboljenje  koje se prenosi semenom  je plamenjača suncokreta (Plasmopara halstedii), iz razloga što ima veći broj  rasa, ali na drugoj strani selekcija je stvorila mnoge hibride suncokreta koje su tolerantne na poznate rase plamenjače.

STANJE NA TERENU

Proizvođači suncokreta se javljaju da na svojim njivama zapažaju pojavu koja podseća na prisustvo vaši. Pregledom nekih parcela uočava se pojava plamenjače, a ne prisustvo vaši.

Vremenski uslovi su veoma povoljni za infekciju i širenje plamenjače suncokreta, ali i za infekciju drugih bolesti na suncokretu. Osnovni izvor zaraze za palmenjaču  su primarno zaražene biljke koje su izrasle iz zaraženog semena suncokreta, ili se radi o samoniklim zaraženim biljkama gde nije poštovan plodored u setvi suncokreta. Nestabilno vreme sa čestim padavinama i povoljnim temperaturama doprineli su primarnoj infekciji plamenjače i širenju oboljenja na nove biljke i na njima su ostvarene sekundarne zaraze.

Primarno zaražene biljke lako se uočavaju kao zakržljale i smežuranih listova i one se neće više razvijati niti nastaviti sa rastom. Sekundarno zaražene biljke su veće u porastu ali listovi su smežurani i na naličju se lako uočava bela navlaka – micelija i konidije patogena.Neke od njih mogu nastaviti razvoj. a neke će ostati u tom porastu neće dati buton niti glavicu suncokreta.

ŠTA URADITI SADA

-Ukloniti primarno zaražene biljke

-Za umanjenje širenja zaraze mogu se primeniti fungicidi na bazi metalaxila + mankozeb (Ridomil gold MZ u dozi 2,5 kg po ha,…)

OSTALE BOLESTI SUNCOKRETA

Usled povoljnih vremenskih uslova mogu se očekivati i druge značajne bolesti na suncokretu:

Sclerotinia sclerotiorum – prouzrokovač bele truleži, korena stabla, glave

Phomopsis helianthi – prouzrokovač sivo mrke pegavosti

Phoma macdonaldi– prouzrokovač crne pegavosti pre svega stabla

Alternaria helianthi– prouzrokovač mrke pegavosti lista, stabla,glave

Intenzivnija pojava bolesti se može očekivati na osetljivim hibridima suncokreta na ove bolesti, kao i na parcelam gde nije poštovan plodored i gde je sejan na istoj parceli sa manjim vremenskim razmakom od 5 godina.

U zaštiti od ovih bolesti veoma dobre rezultate daju fungicidi:

Pictor u dozi 0,3-0,5 l po ha,

Amistar extra u dozi 0,75-1 l po ha

Primenom ovih fungicida umanjuje se pojava pre svega crne pegavosti (Phoma macdonaldi), Phomopsis helianthi kod osetljivih hibrida, Alternaria helianthi, a redukuje se i pojava bele truleži na glavici suncokreta.

Zaštita od bolesti suncokreta može se raditi dok prskalica može da uđe u parcelu ili aplikacijom sa prskalicama sa visokim klirensom.

Оставите одговор