You are currently viewing ZAŠTITA KRASTAVCA OD PLAMENJAČE I PEPELNICE

ZAŠTITA KRASTAVCA OD PLAMENJAČE I PEPELNICE

ZAŠTITA KRASTAVCA OD PLAMENJAČE I PEPELNICE

Gajenje krastavaca je značajna proizvodnja kako u plastenicima tako i na otvorenom polju.
S obzirom da je ova proizvodnja  obično u uslovima navodnjavanja sa povećanjem temperatura ostvaruju se mikroklimatski uslovi i za pojavu bolesti na krastavcima među kojima je najvažnija plamenjača. Ti uslovi su naročito povoljni u plasteničkoj proizvodnji.
Poznato je da se na krastavcima javlja plamenjača čiji je prouzrokovač fitopatogena gljiva Pseudoperonospora cubensis koja potiče iz toplijih krajeva tako da je njena pojava vezana za visoke temperature. U našim uslovima u proizvodnji na otvorenom uglavnom se javlja tokom juna meseca obično kada  krastavci počnu sa cvetanjem pre formiranja prvih plodova.

Bakteriozna  plamenjača krastavca – uglasta pegavost lišća krastavaca. Koju prouzrokuje bakterija Pseudomonas syringae pv.lacrymans koja se javlja naročito na proizvodnim površinama  krastavaca gde se ne poštuje plodored i u plasteničkoj proizvodnji gde su uslovi znatno povoljniji za ovog patogena.

Voditi računa da ne dođe do fitotoksičnih pojava usled primene bakarnih preparata zato preporučujemo fungicide koji u svom sastavu imaju više aktivnih materija od kojih je jedna na bazi bakra. Značajan broj fungicida je namenjen  zaštiti krastavca od plamenjače sa dužom I kraćom karencom od kojih većina spada u sistemične fungicide koje usvaja biljka : Aliette flash 0,25-0,37% (karenca 4 dana), Infinito 1,4-1,6 l po ha (karenca 3 dana), Teatar 0,075% (karenca 4 dana) I drugi sa azoksitrobinom, Acrobat MZ -2,5 kg po ha (karenca 14 dana), Curzate M-3 kg po ha( karenca 3 dana) Folio Gold 2,5-3 l po ha (karenca 7 dana), Curzate M-3 kg po ha( karenca 3 dana), Folio Gold 2,5-3 l po ha  (karenca 7 dana), Nordox   0,15%( karenca 14 dana), Ortiva opti  2-2,5 l po ha (karenca 3 dana), Balb  0,15%-0,3% (karenca 14 dana), Nijansa 2-2,5 kg po ha (karenca14 dana), Sphinx MZ 2-2,5 kg po ha (karenca 14dana)….

Druga grupa fungicida su protektivno – preventivni u koje spadaju Everest 0,3-0,4% (karenca 7 dana), fungicidi na bazi hlortalonila karenca 7 dana za salatu I 3 dana za konzerviranje.

PREPORUKE SUZBIJANJA

Sobzirom da nakon pojave simptoma teško je kontrolisati  plamenjaču prouzrokovanu gljivom,tako da primena fungicida na bazi bakra – Nordox, Everest, hlortalonil treba da bude preventivna pri pojavi prvih listova krastavca. Kasnije u fazi 3-4 razvijena lista primeniti početi sa fungicidima koje biljka usvaja Infinito, Balb, Acrobat MZ, Sphinx MZ, Nijansa, Folio gold, Mankogal, ali obavezno ubaciti i tretman sa hlortalonil između navedenih fungicida.
Kada krastavac počinje da plodonosi koristiti fungicide sa kraćom karencom Aliette flash, Legat, Curzate M, Ortiva opti, Quadris, Promesa, Teatar ( tri poslednja deluju I na pepelnicu), takođe ubaciti I tretman sa fungicidima na bazi hlortalonila.

I – tretman protektivni preventivni  fungicidi na bazi bakra, hlortalonila

II – tretman fungicidi koje biljka usvaja sa dužom karencom

III – tretman protektivni preventivni  fungicidi na bazi bakra, hlortalonila

IV – tretman fungicidi koje biljka usvaja sa dužom karencom

V – tretman fungicidi koje biljke usvajaju ali sa kraćom karencom

VI – tretman fungicidi koje biljke usvajaju ali sa kraćom karencom

Sobzirom da je krastavac osetljiv na bakterioznu plamenjaču u vreme formiranja vreže, u toj fazi potrebno je primeniti fungicid na bazi bakra.

VAŽNO

Zbog micelije koja se formira na naličju lista važno je pri tretmanima koristiti veću količinu vode ( oko 600 l po ha) I ako je moguće  ugao dizni podesiti da se okupa I naličje lista.

Sa porastom lisne mase krastavca povećavati I količinu vode.

Ukoliko su povoljni uslovi za razvoj PEPELNICE krastavca koja se razlikuje od plamenjače po miceliji koja se formira na licu lista i javlja se u sušnom periodu mogu se primeniti fungicidi: Rubigan 0,2-0,3l po ha, karenca 7 dana, Nimrod  0,06% karenca 7 dana, Quadris, Promesa, Teatar  0,75 l po ha   karenca 4 dana (prema mom iskustvu raditi sa 1 l po ha)

Važno je kod ove bolesti sa zaštitom početi čim se pojave prvi simptomi.

VAŽNO JE VODITI RAČUNA O KARENCI PRIMENJENIH PESTICIDA!!!!

KARENCA JE VREME KOJE MORA PROĆI OD POSLEDNJE PRIMENE PESTICIDA DO ŽETVE ILI BERBE!!!!

IZRAŽAVA SE U DANIMA!!!

To je vreme neophodno da prođe za razgradnju primenjenog pesticida do granice ISPOD MAKSIMALNE DOZVOLJENE KOLIČINE (MDK) koja ne predstavlja opasnost za potrošeče.

PLAMENJAČA KRASTAVCA

Početni simptomi plamenjače koju prouzrokuje gljiva Pseudoperonospora cubensis uočavaju se u vidu krupnih uglastih pega, oivičenih lisnom nervaturom, žute boje. Ceo list postaje krt, lomljiv brzo se suši i izumire. Primarne zaraze nastaju u polju iz staklenika, plastenika ili dospevanjem reproduktivnih organa (sporangija) iz toplijih, južnih krajeva, s obzirom da se sporangije rasejavaju vazdušnim strujanjima. U kapi vode u sporangijama se formiraju zoospore koje klijaju u začetak hife koja prodire kroz stomine otvore i ostvaruje infekciju. Tokom vegetacije krastavca ova gljiva ostvaruje veći broj generacija tako da zaštita od plamenjače mora biti kontinuirana. Za gljivu Pseudoperonospora cubensis i njen razvoj, za razliku od drugih prouzrokovača plamenjače nije uslov vlažno i prohladno vreme i optimalna temperatura za ostvarenje infekcije jeste 15-25 stepeni I dovoljna je kap vode za infekciju, vlaženje lista 2-4 sata. U uslovima vlažnog vremena Pseudoperonospora cubensis na naličju lista formira miceliju sa reproduktivnim organima putem kojih se širi tokom vegetacije. Bakteriozna plamenjača krastavca – uglasta pegavost lišća krastavaca koju prouzrokuje bakterija Pseudomonas syringae pv.lacrymans simptomi se manifestuju na listovima u vidu sitnih uglastih pega u okviru kojih tkivo odumire i ispada tako da imamo “rupice” na listovima. Za svoj razvoj i širenje potrebna je visoka relativna vlažnost I visoke temperature 24-27 stepeni. Sobzrom da se radi obakteriji ona ne formira miceliju na naličju lista kao prethodno opisana plamenjača. Da bi se smanjila opasnost treba poštovati plodored i koristiti zdravo, tretirano seme jer se bakterija prenosi semenom . U kontroli bolesti krastavaca značajno mesto pripada genetski tolerantnim sortama – hibridima krastavaca kojih na tržištu ima u značajnom broju i uz poštovanje plodoreda i korišćenja za setvu zdravstveno ispravnog semena možemo ostvariti uspešnu prozvodnju krastavaca.

Jak napad plamenjače prouzrokovane gljivom – otvorena proizvodnja

Pepelnica krastavca

Pepelnica krastavca

Plamenjača krastavca pruzrokovana gljivom

Plamenjača krastavca pruzrokovana gljivom

Početni simptomi plamenjače na krastavcu

Početni simptomi plamenjače na krastavcu

Simptomi nedostatka kalcijuma na krastavcu

Simptomi nedostatka kalcijuma na krastavcu

Simptomi nedostatka magnezijuma i kalijuma

Simptomi nedostatka magnezijuma i kalijuma

 

Оставите одговор