You are currently viewing JABUČASTO VOĆE – NEOPHODNE MERE I ZAŠTITA U JESEN!!!

JABUČASTO VOĆE – NEOPHODNE MERE I ZAŠTITA U JESEN!!!

JABUČASTO VOĆE - NEOPHODNE MERE I ZAŠTITA U JESEN

JABUČASTO VOĆE – NEOPHODNE MERE I ZAŠTITA U JESEN!!!

Sobzirom da je u zasadima  jabuke, dunje u toku intenzivno opadanje lišća i hemijska zaštita bakarnim preparatima, pored toga preporučuju se i nehemijske mere koje su korisne u cilju smanjenja infekcionog  potencijala gljivičnih i bakterioznih patogena.

Poslednjih godina bakteriozna plamenjača jabučastog voća dobija na značaju i svake godine njena pojava je zabrinjavajuća u zasadima  i zahteva mere suzbijanja tokom vegetaccije ali i na kraju vegetacije tokom jeseni.

Infekcija sa Erwinia amylovora (bakteriozna plamenjača jabučastog voća) započinje u proleće stvaranjem primarnog inokuluma i infekcijom cvetova, nastavlja se u leto infekcijom mladara i plodova i završava u jesen razvojem “rak rana”.

Stoga sada je potrebno pregledati zasade  i videti  da li su ovi simptomi prisutni na granama, stablima i rezidbom odstraniti delove obololeh voćaka.

REZIDBA VOĆAKA U JESEN U CILJU SMANJENJA ŠTETA OD Erwinia amylovora:

1.Rezidba obolelih grana može se raditi sada u jesen  ili u februaru kada je bakterija u fazi mirovanja.

2.Rezidba mora biti radikalna i potrebno je zahvatiti zonu od 30-50 cm zdravog tkiva ispod vidljivih simptoma na tanjim granama, odnosno 50-100 cm na debljim granama.

3.Orezane obolele grane potrebno je izneti van voćnjaka i spaliti.

4.Nakon rezidbe nastale rane premazati kalem voskom I OBAVEZNA ZAŠTITA BAKARNIM FUNGICIDIMA

4.Obavezna dezinfekcija pribora za rezidbu (10% rastvor Natrijum hipohlorita ili 70% rastvorom etil alkohola ).

Potrebno je obratiti pažnju na eventualno prisustvo obolelih biljaka gloga, vatrenog trna i dunjarice u blizini zasada i ukloniti ih.

HEMIJSKE MERE ZAŠTITE

Mere zaštite protiv ove bolesti još uvek ne daju prave rezultate u rešavanje problema bakteriozne plamenjače u voćarskoj proizvodnji.

Hemijske mere zaštite bakarnim preparatima rade se:

1.U jesenjem i ranoprolećnom periodu   

S jeseni nakon opadanja lišća ( kada opadne 60-70% lišća) i s proleća pre početka vegetacije

Tretman treba sprovesti kada je temoperatura iznad 7 stepeni C.

2.Tokom vegetacije bakarni preparati se mogu primeniti u smanjenim dozama da bi se umanjila opasnost od fitotoksičnosti i to u fazi cvetanja:

1.kada je 5 % otvorenih cvetova,

2.faza kada je 50 % otvorenih cvetova,

3.faza punog cvetanja

Na tržištu ima veliki broj bakarnih preparata i prilikom izbora opredeliti se za preparate koje karakteriše bolje rastvaranje, bolje pokrivanje tretirane površine, postojanije  i slabije spiranje padavinama.

Veoma dobre karakteristike u pogledu finoće čestica, sa najvišom koncentracijom bakra od svih bakarnih preparata na našem tržištu izdvaja se NORDOX 75 WG na bazi  Bakra (iz bakar (I) oksida Cu2O) i treba ga primeniti u koncentraciji 0,2% (jabuka).

Mogu se primeniti i drugi fungicidi na bazi bakra Cuproxat u koncentraciji 0,5-0,6% (jabuka , kruška),

Everest ili Fungohem u konc.0,3% (jabuka), Bakarni oksihlorid 50 u konc. 0,75%…

U Francuskoj za suzbijanje E.amylovora registrovani su preparati na bazi fosetil aluminijuma Alliete  koji se može se dodati prilikom tretiranja bakarnim fungicidima.

Оставите одговор