You are currently viewing IZBOR HERBICIDA I PRIMENA U USLOVIMA SUŠE

IZBOR HERBICIDA I PRIMENA U USLOVIMA SUŠE

Korovi u soji nakon primene metribuzina u pre em

Usled nedostatka padavina nakon primene Ambrozija dominira

IZBOR HERBICIDA I PRIMENA U USLOVIMA SUŠE

IZBOR HERBICIDA I PRIMENA U USLOVIMA SUŠE-agrolekar

Palamida ovih dana u kukruzu

IZBOR HERBICIDA I PRIMENA U USLOVIMA SUŠE - palamida u kukuruzu

Divlji sirak u kukuruzu

IZBOR HERBICIDA I PRIMENA U USLOVIMA SUŠE - divlji sirak u kukuruzu

IZBOR HERBICIDA I PRIMENA U USLOVIMA SUŠE

Sobzirom na dugotrajnu sušu i samo na lokalne padavine fiziološko stanje prolećnih useva je za sada dobro i oni još uvek imaju dovoljno zemljišne vlage. Nedostatak vlage je izražen kod ozimih strnih žita i pre svega kod pšenice koja ulazi u fazu klasanja, a pri tome je ostala vrlo niska.

 Usled takvih uslova izostali su rezultati suzbijanja korova posle setve pre nicanja. Tu pre svega mislim na soju gde je  ambrozija u velikom broju prisutna i to veoma različit porast-od kotiledona do jednog – dva para dobro razvijenih listova. Sobzirom na paletu herbicida za post primenu u soji i na dugotrajan period bez padavina možemo očekivati  probleme sa korovima u ovom usevu.

Usled temperature zemljišta divlji sirak je značajno  prisutan na njivama i sigurno će ubrzo morati da se suzbija.

U  uslovima visokih temperatura i uskoro nedostatka i zemljišne vlage  radi bolje efikasnosti i selektivnosti po usev pri suzbijanju korova proizvođači treba da se pridržavaju  određenih principa u izboru i primeni herbicida:

1.Kod kukuruza poštovati porast – fazu useva i primenu herbicida, naročito hormonskih herbicida koji su i najzastupljeniji kada je kukuruz u pitanju i pridržavati se preporuka primene ovih herbicida do 3-4 lista kukuruza dok herbicida sa aktivnom materijom dikamba do 5. og lista kukuruza.

Uzeti u obzir stresne uslove za usev u koje će usevi ući u narednom periodu ukoliko ne bud padavina.

2.Ne primenjivati herbicide na temperaturama iznad 24 stepena – izostaće efikasnost, a moguća pojava fitotoksičnosti pre svega na soji koja je inače osetljiva na primenu herbicida.

3.Post primena se u ovim uslovima susreće sa problemima, jer korovi postaju drvenastiji i usvajanje primenjenih herbicida od strane korova je slabije.

4.Biti obazriv i pratiti korove nakon prvog tretmana jer će sigurno izostati očekivano suzbijanje naročito u soji gde je ambrozija već velika.

IZBOR HERBICIDA

1.Više primenjivati herbicide koji u svom sastavu imaju protektant koji osigurava bezbednu primenu i veću selektivnost u odnosu na gajeni usev (Herbicidi tolerantniji na sušu i aktiviraju se nakon padavina – Adengo, Merlin flex-do trećeg lista kukuruza), Monsoon activ (do 8-og lista kukuruza), Laudis(do 6-og lista kukuruza)…) 

2.U soji u suzbijanju korova uključiti  veći broj aktivnih materija čijim kombinovanjem se očekuje bolje rešavanje problema sa ambrozijom, sobzirom da je oksasulfuron isključen.

3.U post primeni opredeliti se za herbicide koji imaju primenu u širem vremenskom periodu – nisu striktno vezani za porast kukuruza (Callisto, Intermezzo, Skaut, Pretendo, Mezatron…), koji imaju i kontaktno i zemljišno delovanje, Monsoon activ – deluje i na širokolisne i uskolisne korove uključujući i divlji sirak, Calaris pro, Laudis(do 6-og lista kukuruza)…

4.Treba uzeti u obzir da kukuruz na višim temperaturama brže prolazi kroz fenofaze razvoja pa herbicidi koji su vezani za porast 3-5 listova mogu biti i fitotoksični kod ranijih hibrida kukuruza.

5.Herbicide primenjivati u popodnevnim satima naročito one za suzbijanje divljeg sirka u kukuruzu ali i ostale jer tada je bolje usvajanje herbicida ali i veća selektivnost za gajenu biljku.

6.Suzbijanje korova raditi kada su oni u porastu 2 lista kada su još u „zeljastoj fazi“ , „mekši“ i lakše će se suzbiti,

7.U soji se preporučuje da razmak između 2 tretmana bude kraći ukoliko je ambrozija velika.

Оставите одговор