You are currently viewing GODINA IZA NAS – 2022. ŠTETNI ORGANIZMI U POLJOPRIVREDI

GODINA IZA NAS – 2022. ŠTETNI ORGANIZMI U POLJOPRIVREDI

GODINA IZA NAS-2022. - ŠTETNI ORGANIZMI U POLJOPRIVREDI

GODINA IZA NAS-2022. - ŠTETNI ORGANIZMI U POLJOPRIVREDI - cerkospora

GODINA IZA NAS-2022. - ŠTETNI ORGANIZMI U POLJOPRIVREDI - grinje u soji

ŠTETNI ORGANIZMI U POLJOPRIVREDI - strickov sarenjak

ostecenja od tripsa na paprici - GODINA IZA NAS-2022. - ŠTETNI ORGANIZMI U POLJOPRIVREDI

GODINA IZA NAS-2022. - ŠTETNI ORGANIZMI U POLJOPRIVREDI - bela leptirasta vas

GODINA IZA NAS-2022. – ŠTETNI ORGANIZMI U POLJOPRIVREDI

Pšenica i ječam

Tokom proleća suša je ozbiljno ugrozila ozime useve (količina padavina u januaru 8 mm, februar 16 mm, u martu 10mm) pšenicu i ječam i u povoljnijoj situaciji su bile proizvodnje sa sistemom za navodnjavanje koji su to i iskoristili već u martu mesecu.

Iako su strna žita u tom periodu bila u stresu usled suše, manjka hraniva patogeni su bili prisutni ali širenje bolesti do kraja vegetacije strnjina nije ugrožavao ove useve.

Dalji razvoj vegetacije strnjina nastavio se tokom aprila, maja meseca sa deficitom padavina i sušom.

Usled suše i nedostatka hraniva pred žetvu pšenica je bila niska, retka, sitni klasovi što se odrazilo i na prinos. Nepovoljni uslovi su se naročito odrazili na prinos ječma koji je u ovoj godini podbacio za 30 %.

Tokom aprila na ječmu na mnogim površinama pod ječmom koji je tada bio u fazi od bokorenja do faze vlatanja evidentirano je žućenje ječma i stagnacija u razvoju kao posledica hladnih noći i mraza, kao i posledica suše.

Ječam je veoma osetljiv na niske temperature, ostatke pesticida, višak vlage, nedostatak hraniva pa se često simptomi abiotičkih faktora pripisuju bolestima

Bolesti na pšenici u 2022. Godini nisu bile ograničavajući faktor u niti su uticale na prinos pšenice. Suša tokom vegetacije (maj, jun) stopirala je širenje bolesti i razvoj bolesti lista ali i klasa.

Na usevima pšenice u prolećnom delu vegetacije evidentirane su bolesti lista i to dominantno prisustvo sive pegavosti lista (Septoria tritici), pepelnica (Erysiphe graminis) kao i slaba pojava rđe pšenice (Puccinia recondita).

Na biljkama ječma registruju se fitopatogene gljive prouzrokovači  mrežaste pegavosti lista (Pyrenophora /Helminthosporium teres ), sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) kao i pepelnica  naročito u gušćim usevima.

Dugotrajna suša je zaustavila širenje i razvoj prisutnih patogena sa donjih listova, a procenat zaraženih biljaka bio je  izraženiji je na ranijim rokovima setve, na ponovljenim setvama i osetljivim sortama.

Štetočine na strnim žitima

Glodari

Glodari su u  ranom prolećnom periodu bili aktivni u jačem intenzitetu i preporuka je bila da se sa suzbijanjem ovih štetočina ne čeka.

Žitna pijavica

Usled vremenskih uslova evidentirana je intenzivnija i ranija pojava  imaga ovih štetočina koje su sa mesta prezimljavanja doletela na ove useve.

Vaši i cikade

Ova grupa štetočina  na strnim žitima evidentirane su još tokom jeseni čija brojnost je bila veoma niska i mere zaštite nisu bile potrebne. Tokom proleća ove godine nije se menjao intenzitet prisustva ovih štetočian.

Šećerna repa

Proleće je pogodovalo nicanju š.repe koja je u kratkom periodu lepo i ujednačeno nicala. Bilo je niskih temperatura ali nije bilo značajnijih oštećenja.

Pipa je suzbijanja više od tri puta u prvim fazama razvoja š.repe što ukazuje da je ova štetočina bila aktivna usled povoljnih uslova.

Tokom juna meseca već godinama imamo povoljne uslove za ostvarenje infekcije šećerne repe cerkosporom.

U drugoj polovini juna na našem regionu  usevi šećerne repe su bili u dobroj kondiciji. Pregledom šećerne repe  evidentirano je  prisustvo pega cerkospore i to na osetljivim sortama dok na  tolerantnim sortama šećerne repe pege nisu nađene i one su evidentirane na tim usevima tek u julu mesecu.

Kao i prethodnih godina većina proizvođača prve tretmane u zaštiti od cerkospore radi preventivno. U 2022. Godini prvi tretman je rađen krajem juna, a naredni tretmani su bili pred kraj jula i polovinom avgusta. Potreba za primenom fungicida u avgustu je bila veoma raznolika u zavisnosti od parcele do parcele vezano za retrovegetaciju, tolerantnost sorti i obilnost lokalnih padavina.

Suvo vreme tokom letnjih meseci u 2022. Godini usporilo je rast šećerne repe ali i širenje cerkospore.

Padavine koje smo imali u septembru pogodovale su šećernoj repi u smislu da su uticale na rast korena. Repa je tokom letnjih meseci odbacila lišće i nju karakteriše izražena retrovegetacija u ovoj godini.

Prosečna digestija na našem regionu u ovoj godini je nešto ispod i oko 15% što je niže u odnosu na prošlu godinu za sada za oko 2%. Retrovegetacija je sigurno imala uticaja na digestiju u ovoj godini.

Mnogi proizvođači su bili u dilemi kada početi sa vađenjem šećerne repe.

Oni koji su se odlučili za kasnija vađenja, nakon meseca septembra ostvareni prinos je bio veći za 20-30% čemu su doprinele padavine u septembru mesecu.

Tokom avgusta na pojedinim njivama registrovano je prisustvo repinog moljca koji nije suzbijan u ovom usevu.

Soja

Svedoci smo da su prinosi soje u 2022. desetkovani uled suše koja je naročito bila izražena u generativnim fazama razvoja soje.

Uskolisni korovi ranije su nicali i morali se suzbijati rano jer je zemljište bilo toplo a sirak je imao vlagu u dubljim slojevima zemljišta za njegovo nicanje.

Korovi su bili ograničavajući faktor u proizvodnji soje naročito ambrozija koja je bila prisutna do kraja vegetacije. Na zakorovljenost soje pored nedostatka efikasnih herbica za suzbijanje ambrozija značajni fakrtori su bili setva soje na međuredni razmak od 70 sm tako da širok međuredni razmak doprinosi da korovi niču stalno, zatim slabiji habitus biljaka povećao je prostor za korove. Soja je bila i ređa jer su proizvođači za setvu koristili seme iz prethodne proizvodnje.

Kod soje nakon padavina u septembru produžilo je i otežalo sazrevanje soje tako da su mnogi proizvođači pokušali raditi desikaciju soje i to uglavnom herbicidima na bazi glifosata (cene desikanata su bile veoma veoma visoke!!!) što nije dalo rezultate. Usled padavina mahune soje su trulile i sve je to otežalo kombajniranje soje i još doprinelo smanjenju prinosa.

Grinje

Štetočine su na soji evidentirane na ivičnim delovima parcela i suzbijanje je trebalo usmeriti pre svega na te delove i na taj način ne dozvoliti da se štetočine šire dublje u parcelu. Suzbijanja su bila sporadična.

Stričkov šarenjak – Vanesa cardui na nekim parcelama soje štetočina je tokom juna  načinila značajne štete jer proizvođači nisu dovoljno obratili pažnju na njegovo prisustvo. Oazno su štete bile značajne na parcelama u blizini šuma i na slabijim usevima soje.

Kukuruz i suncokret

Ove biljne vrste su u ovoj godini tokom maja bile u mnogo boljoj kondiciji nego prošle godine.

Padavine nakon primene herbicida u usevima doprinele su nicanju novih korova kao i regeneraciju divljeg sirka, naročito kod kukuruza, a sobzirom na porast useva više se nije moglo reagovati i to je jedan od razloga što smo u ovoj godini imali veliki procenat kukuruza koji su bili veoma zakorovljeni, a što je uticalo i na prinos.

Prema podacima sa svetlosnih klopki prva generacija kukuruznog plamenca počela je sa letom početkom juna. Generalno broj ulovljenih leptira tokom 2022. bio je duplo veći nego veći broj godina u nazad. Let druge generacije evidentiran je krajem jula meseca.

Štetočina nije suzbijana u merkantilnom kukuruzu.

Kukuruz šećerac

Buvači

Njihovo prisustvo u velikoj brojnosti  evidentirano je na kukuruzu šećercu i mere suzbijanja su rađene na nekim parcelama ovog useva. Pored ove štetočine kukuruzni plamenac i pamukova sovica su bile štetočine koje je trebalo suzbijati na kukuruzu šećercu u više navrata.

Povrće

Kasno rasađivanje niže temperature dovele su do kašnjenja u plodonošenju u povrtarskoj proizvodnji pre svega paprike. Nedostatak padavina u prvom delu vegetacije nateralo je povrtare da krenu rano sa navodnjavanjem. Veliki problem su bile i niske temperature tokom aprila i delom maja usporile su razvoj povrća.

Tropske vrućine tokom tri dana u junu i vrući vetrovi uticali su na oplodnju leguminoza tako da je pasulj u potpunosti podbacio u prinosu a na nekim parcelama proizvodnja je propala.

Godinama vaši su najveći problem u povrtarenju (paprika..)

Sa povećanjem spoljašne temperature veoma je bilo teško održavati povoljne temperaturne uslove i relativnu vlažnost vazduha u plasteničkoj proizvodnji povrća. Sobzirom da je u većini tako u plasteničkoj proizvodnji salate evidentirana je pojava plamenjače čije suzbijanje je bilo otežano iz razloga što je salata bila u fazi iznošenja na tržište.

Tokom jula u plasteničkoj proizvodnji paradajza evidentierano je prisustvo  moljac paradajza koji je u ovoj godini pričinio značajne štete kod mnogih proizvođača.

Ima 10-12 generacija godišnje i svaka nova generacija se javlja za 20-35 dana, a na višim temperaturama ciklus traje kraće.

Visoke temperature tokom julaavgusta  u 2022. Godini pogodovale su štetočinama na povrću.

Paprika

Pamukova sovica

Jaja ove štetočine na paprici su evidentirana tokom jula meseca. Usled visokih temperatura došlo je do bržeg piljenja i vreme između položenih  jaja i piljenja pamukove sovice trajalo je  između 24 i 48 sati. Zbog visokih temperatura redukovala se brojnost larvi usled isušivanja jaja.

Trips i vaši

Visoke temperature uticale su na veliku brojnost tripsa i štetočina je bila prisutna duži period na paprici. To je značajno bilo u proizvodnji paprike babure jer oni oštećuju pokožicu ploda što dovodi do nekvalitetnih plodova sa umanjenom tržišnom vrednošću.

Vaši

Na paprici su bile prisutne i vaši od samog nicanja paprike pa do kraja vegetacije, koje su zajedno sa tripsom bile suzbijane u nekoliko navrata.

Kupusnjače

Bela kupusna mušica, buvači, kupusni moljac.

Navedenim štetočinama  pogodovale su  visoke temperature i one su na ovim biljnim vrstama suzbijane zanatno više u ovoj godini.

Tokom avgusta u 2022. Godini u velikom broju bila je prisutna Braon mramorasta stenica Ugroženi su bili leska, jabuka, kukuruz šećerac soja breskva, dunja, vinova loza…

KOROVI I SUZBIJANJE U 2022.

Suša u 2022. Godini prepolovila prinose kukuruza i naročito soje. Veliki problem u proizvodnji ratarskih kultura pored suše zadali su i korovi.

Hemijske mere nisu izostale ali korovi su bili prisutni tokom cele vegetacije, a preplavili su njive u jesen sa dominacijom invazivnih korova ambrozije i divljeg sirka.

Razlozi za ovakvo stanje sa korovima u 2022. Godini ogleda se u nekoliko činjenica koje karakterišu ovu godinu:

1.Tropske vrućine (vazdušna i zemljišna suša) umanjile se delovanje primenjenih herbicida.

2.Suša i stresni uslovi uzrokovali su slabiji razvoj kulturnih biljaka i na taj način korovi su imali generalno više prostora za stalno nicanje.

3.Neujednačeno nicanje divljeg sirka i onog iz semena i onog iz rizoma tako da se morao suzbijati kontinuirano ali bez rezultata.

4.Zakasnele padavine krajem vegetacije  u septembru podstakle su kasno klijanje semena korovskih biljaka, njihovo nicanje što je razlog zakorovljenih njiva u jesen.

Problem otpornosti invazivnih korovskih vrsta na postojeće herbicide je sve veći, a nije posledica klimatskih promena već pre svega pristupu higjeni polja  od strane korisnika poljoprivrednog zemljišta  kao i zapostavljanje značajnih agrotehničkih mera.

Poslednjih 3 i više decenija na tržištu nema novih mehanizama delovanja herbicida, novih molekula herbicida, tako da se u suzbijanju korova primenjuju uglavnom herbicidi istog mehanizma delovanja na koje su se korovi prilagodili, što znači da je rezistenost korova na postojeće herbicide prisutna naročito poslednjih godina.

Slična je situacija i u svetu tako poljoprivredna proizvodnja soje i kukuruza u Americi bazirana je na GMO proizvodnji, gde se za  suzbijanje korova primenjuju herbicidi na bazi glifosata, ali poslednjih godina susreću se sa problemima rezistentnosti korova na ove herbicide.

Оставите одговор